Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 18. februāra plkst. 12.00

Identifikācijas Nr. ANP-2023/5

Vispārīgā informācija

Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr.:

Aizkraukles novada pašvaldība, reģ. nr. 90000074812

Juridiskā adrese:

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos:

Aizkraukles novada pašvaldības projektu vadītāja Liene Paukšte-Uzula, tālr. +371 29394972, e-pasts liene.paukste.uzula@aizkraukle.lv

Maksātājs:

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000074812

Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Banka: SEB banka, Kods: UNLALV2X

Konts: LV28UNLA 0035900130302

Kontaktpersona par piedāvājuma iesniegšanu:

Liene Paukšte-Uzula, tālr. 29394972, e-pasts: liene.paukste.uzula@aizkraukle.lv

Dace Svētiņa, tālr. +371 28355381, e-pasts: dace.svetina@aizkraukle.lv ; iepirkumi@aizkraukle.lv

Cenu aptaujas uzdevums

 • Cenu aptaujas būvuzraudzības pakalpojums projekta “Sabiedriskās tualetes ierīkošana un inženiertīklu izbūve Koknesē, Aizkraukles novadā” ietvaros, identifikācijas Nr. ANP-2023/5 uzdevums – sniegt būvuzraudzības pakalpojumu saskaņā ar sertificēta speciālistā Edvīna Tolmaņa (sertif.nr.3-01266)  izstrādāto un saskaņoto tehnisko būvprojektu (turpmāk - Būvprojekts) Būvniecības informācijas sistēmā (BIS lietas Nr. TMP-661893-166430) “Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai pārbūve, stāvlaukuma un gājēju ietves pie Kultūras centra pārbūve Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā”.
 • Būvprojekta dokumentācija tiks ievietota un saskaņota būvvaldē šeit BIS: Paskaidrojuma raksts, TMP-661893-166430
 • Pasūtītājs Līguma izpildei ir piesaistījis:  Eiropas Savienības finansiālu atbalstu, projekta: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi” (LLI-474, Living Rivers) ietvaros. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

 • Pretendents var būt fiziska vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Pretendents, kas veiks būvuzraudzības pakalpojumu, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
 • Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvuzraugam ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga būvdarbu būvuzraudzības līguma izpildē (būvei/darbiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā) iepriekšējos 3 (trīs) (2020., 2021., 2022.) gados;
 • Pretendents apliecina, ka iepriekšējo trīs gadu laikā ir veikts būvuzraudzība pakalpojums līdzvērtīga apjoma un specifikācijas būvdarbu projekta ietvaros, ne vairāk kā trīs līgumos;
 • Būvuzraugs nedrīkst būt saistīts ar būvdarbu veicēju.
 • Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Piedāvājuma iesniegšana un līguma slēgšana

 • Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst cenu aptaujas noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena euro bez PVN.
 • Pasūtītājs slēgs līgumu pamatojoties uz pakalpojuma saņēmēja sagatavotu un ar pretendentu saskaņotu līgumprojektu. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža. Līguma izpildes laiks: līdz būvdarbu nodošanai ekspluatācijā saskaņā noslēgto būvdarbu līgumu.
 • Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 18. februāra plkst. 12.00, sūtot tos skanēt veidā pdf formātā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu iepirkumi@aizkraukle.lv vai liene.paukste.uzula@aizkraukle.lv
 • Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

Pretendentam jāiesniedz: