Pasūtītājs
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšana
2024. gada 16. maijam plkst. 12.00

Pasūtītājs: SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 48703001147, juridiskā adrese: 1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, e-pasts: komunalie@koknese.lv.

Iepirkuma nosaukums: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dūmvadu galvu pārmūrēšana”, ID nr. KKP/2024/3/CA.

Kontaktpersona: SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ziedonis Vilde, tālr. +371 29806890, e-pasts: ziedonis.vilde@aizkraukle.lv.

Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dūmvadu galvu pārmūrēšana, saskaņā ar būvdarbu daudzumiem (2. pielikums).

Līguma izpildes vieta: “Kalnakrogs”, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113.

Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas brīža līdz: 2024. gada 30. jūnijam.

Apmaksas nosacījumi: Norēķinu par veiktajiem darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (attaisnojuma dokumenta) un darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Iesniegšanas termiņš: Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: komunalie@koknese.lv līdz 2024. gada 16. maijam plkst. 12.00. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Papildus nosacījumi

  1. Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu.
  2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā
  3. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā.

Iesniedzamie dokumenti