Pasūtītājs
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšana
2023. gada 29. augustam plkst. 10.00

Pasūtītājs - SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.48703001147, juridiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, e-pasts: komunalie@inbox.lv

Iepirkuma nosaukums - Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un ēku energosertifikātu  izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē, ID nr. KKP/2023//CA

Kontaktpersona - SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” tehniskais direktors Dmitrijs Krupenkins, tālr. +371 27799449, e-pasts: dmitrijs.krupenkins@aizkraukle.lv 

Piedāvājumu var iesniegt nosūtot elektroniski uz e-pastu: komunalie@inbox.lv   (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) līdz 2023. gada 29. augustam plkst. 10.00. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Pilnu informāciju par cenu aptauju skatīt:


Atbildes uz Pretendenta uzdotajiem jautājumiem

cenu aptaujā Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē. Identifikācijas numurs: KKP/2023/6/CA

  • Jautājums. Sakiet lūdzu vai ēkai ir centralizētā siltumapgāde vai lokālā?
    • Atbilde. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Lāčplēša ielā 1, Lāčplēša ielā 3, Parka ielā 15, Parka ielā 16 un Blaumaņa ielā 16 ir pieslēgtas Kokneses pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
  • Jautājums. MK not. Nr.222, VI daļa paredz, ka “Apkures sistēmai un apkures sistēmai, kas apvienota ar ventilācijas sistēmu, ja kopējā lietderīgā nominālā jauda ir lielāka par 70 kilovatiem, neatkarīgs eksperts pārbaudi veic, pārbaudot šo sistēmu pieejamās daļas” un šie darbi ir veicami kopā ar ēkas energosertifikāciju (31.1. un 36.1. punkts). Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi ir tiesīgs veikt neatkarīgs eksperts (energoauditors), kam ir atbilstoša kompetences joma “3.3. Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude”, par ko var pārliecināties BIS (bis.gov.lv), patreiz Latvijā to ir tiesīgi veikt tikai 23 speciāli. Tehniskajā specifikācijā nav norādīta informācija par objekta apkures sistēmas nominālo jaudu, bet spriežot pēc parametriem (platības), pārbaude varētu būt jāveic. MK not. Nr.222 29.punktā paredzētie izņēmumi neattiecas uz tipveida siltummezglu vadības sistēmām, kuru darbības līknes ir saistītas ar ārgaisa temperatūras sensora rādījumiem. Ja sistēma ir lielāka par 70kW< lūgums papildināt nolikuma prasības neatkarīgam ekspertam par atbilstošu papildus kompetenci “Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude” un nepieciešamību izstrādāt pašu pārbaudes aktu.
    • Atbilde. Veicot daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehnisko apsekošanu speciālista pienākums ir izvērtēt un noteikt ēkas koopējo nominālo jaudu. Ja tehniskajā atzinumā būs norādīts, ka jauda ir lielāka par 70 kW, Pretendentam atbilstoši MK noteikumiem būs jāpiesaista visi nepieciešamie speciālisti un nepieciešamības gadījumā, vienlaikus ar ēkas energosertifikāciju, būs jāveic apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude.
  • Jautājums. Vai plānotais cenu aptaujas budžetu ir līdz 9999,99 euro bez PVN? Ja jā, vēlamies norādīt, ka tas ir būtiski par zemu!
    • Atbilde. SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” cenu aptauju veic pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma pamata, veicot likuma 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās, kur cenu aptaujas paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, šajā gadījumā Piegādes un Pakalpojumu līgumiem nepārsniedzot 41 999,99.