Fiziskā aktivitāte, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem!”
(projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/019, pozīcija Nr. 13.3.1.2.3, AND/CA/2022/104)
Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 12. decembra plkst. 14.00
Eiropas Sociālā fonda logo

Informācija par pasūtītāju

Nosaukums

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs

90000074812

Adrese

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Kontaktpersona

Iluta Groza, projektu vadītāja

Kontaktinformācija

iluta.groza@aizkraukle.lv, +371 28302224

Informācija par tirgus izpēti

Tirgus izpētes metode:

Publicēt instrukciju Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv sadaļā “Cenu aptaujas”

+

Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus

+

Veikt cenu izpēti internetā

-

Veikt pakalpojumu sniedzēju vai piegādātāju telefonisku vai klātienes aptauju

-

 • Pakalpojums tiek iepirkts SAM 9.2.4.2. projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros.
 • Visa ar projektu saistītā informācija ir brīvi pieejama Pasūtītāja mājas lapā https://www.aizkraukle.lv/lv/cenu-aptaujas.

Tirgus izpētes priekšmets

 • “Ikdienas aktivitāte-veselības pamats” telpu noma saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
 • Pakalpojuma sniegšanas periods: 2022.gada decembris – 2023.gada maijs.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:

Pretendentam jāiesniedz:

 1. Finanšu piedāvājums (2. pielikums);
 2. Tehniskais piedāvājums (3. pielikums);
 3. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija/ sertifikāta kopija;
 4. Speciālista CV.
 5. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 12. decembra plkst. 14.00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu iluta.groza@aizkraukle.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Aizkraukles novada domē, Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, klientu apkalpošanas centrā līdz iepriekšminētajam termiņam).
 6. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.
 7. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
 8. Piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina visas izmaksas, kas tieši un netieši saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā, visi piemērojamie nodokļi, dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšana, dalībnieku iepriekšējas pieteikšanās organizēšana un reģistrēšana, valsts noteiktie obligātie maksājumi, nodevas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei u.tml.

Līguma slēgšana un  apmaksas kārtība:

 1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu.
 2. Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un  atbilstoša rēķina saņemšanas.
 3. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana:
  1. Līguma slēgšanai tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu ( tiks ņemta vērā kopējā finanšu piedāvājuma norādītā cena EUR ar PVN).
  2. Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar lielāku pieredzi.
  3. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst šai instrukcijai un Tehniskajai specifikācijai, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.

Pielikumi