Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 3. oktobra plkst. 11.00
Tiesības slēgt līgumu
“GRIBU BŪT” Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība
esf logo

Tirgus izpēte nr. ANP-2023/59

Informatīvas lekcijas/nodarbības par atkarību veidošanos skolēniem/pusaudžiem (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/082), ietvaros

 

Aizkraukles novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs), reģ.Nr. 90000074812 , veic tirgus izpēti par Informatīvas lekcijas/nodarbības par atkarību veidošanos skolēniem/pusaudžiem, Aktivitāte Nr.17 (turpmāk – Pakalpojums) līguma izpildi.

Pasūtītāja adrese: Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, Pašvaldības reģ. nr. 90000074812 

Pasūtītāja kontaktpersona - Aizkraukles novada pašvaldības vecākā projektu vadītāja Liene Paukšte-Uzula, e-pasts: liene.paukste.uzula@aizkraukle.lv, tel. +371 25619932, +371 29394972

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski uz e-pastu: liene.paukste.uzula@aizkraukle.lv vai iepirkumi@aizkraukle.lv līdz 2023. gada 3. oktobra plkst. 11.00.

Prasības pretendentiem

Pretendents var būt

  1. fiziska persona - saimnieciskās darbības veicējs,
  2. juridiska persona.

Pretendentam jāspēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši šai cenu aptaujai pievienotās pakalpojuma/piegādes tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.

Iesniedzamie dokumenti

  • Piedāvājums saskaņā ar šai cenu aptaujai pievienoto piedāvājuma veidlapu - Pielikums nr.1
  • Pretendenta piedāvājuma (pakalpojuma) detalizēts tehniskais apraksts – tehniskā specifikācija
  • Speciālistu izglītību aplieinoši dokumenti/serifikāti.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Tirgus izpētes un priekšizpētes paredzamās līgumcenas noteikšanas rezultātā Pasūtītājs izvēlēsies to pretendentu, kura finanšu piedāvājums iekļausies paredzētajā maksimālajā budžeta summā šīs procedūras iepirkumam;

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kas būs piedāvājis viszemāko cenu un iesniedzis piedāvājumu, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām pakalpojuma/piegādes prasībām.

Pielikumi: