SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, reģ. Nr. 40003007886, Juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 2, Aizkraukle, LV-5101, Tālr.:valdes loceklis 26412723, e-pasts siltums@asiltums.lv. Izsludina cenu aptauju - „Kurināmā koksnes (šķeldas/granulu) iegāde 2022/2023.gada vajadzībām” ID nr. AIZKRS/2022/2.
SIA " AIZKRAUKLES SILTUMS" valdes loceklis Edgars Bricis, tālr. 26412723, e-pasts: edgars.bricis@asiltums.lv un Ilmārs Klaužs, Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs, tālr. 26435216, e-pasts: ilmars.klauzs@aizkraukle.lv.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 2.septembrim, plkst. 10.00 SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā (adresē – Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, 2.stāvā) vai elektroniski uz e-pastu: edgars.bricis@asiltums.lv līdz šajā punktā minētajam termiņam.
Pasūtītājs
SIA “Aizkraukles Siltums”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 2. septembra plkst.10.00

Pasūtītājs

SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, reģ. Nr. 40003007886, Juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 2, Aizkraukle, LV-5101, Tālr.:valdes loceklis +371 26412723,  e-pasts siltums@asiltums.lv

Iepirkuma nosaukums

„Kurināmā koksnes (šķeldas/granulu) iegāde 2022/2023.gada vajadzībām”

ID nr. AIZKRS/2022/2

Kontaktpersona

SIA " AIZKRAUKLES SILTUMS" valdes loceklis Edgars Bricis, tālr. +371 26412723, e-pasts: edgars.bricis@asiltums.lv  un Ilmārs Klaužs, Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs, lālr. +371 26435216, e-pasts: ilmars.klauzs@aizkraukle.lv

Iepirkuma priekšmets

Kurināmās koksnes šķeldas / granulu  piegāde SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS” vajadzībām saskaņā ar šķeldas / granulu tehnisko specifikāciju.

Līguma izpildes (piegādes vietas):

Kokneses kultūras centrs, Hanzas iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

Kokneses sociālais dienests, Vērenes iela-1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

PII “Bitīte”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135

Klientu apkalpošanas centrs “Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135

Bebru pamatskola, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135

Vecbebru tehnikuma komplekss, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135

Iesniegšanas termiņš

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 2. septembrim, plkst. 10.00 SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, valdes loceklim E.Bricim, adresē – Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, 2.stāvā. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Procedūra publicitātē

http://aizkraukle.lv/lv/cenuaptaujas/

Publicitātes datums: 2022.gada 17.augusts

Līguma izpildes termiņš

No līguma noslēgšanas brīža līdz:

2022/2023.gada apkures sezonas beigām

Apmaksas nosacījumi

Norēķināšanās pēc siltumskaitītāja rādījumiem mēneša 1. datumā (pēc faktiski piegādātā kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas MWh), pēc Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un piegādātāja piestādītā rēķina.

Papildus nosacījumi

Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Finanšu piedāvājums (1.pielikums).
  2. Šķeldas / granulu ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai tai pielīdzinātu sertifikātu.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas 1 MWh

Pielikumi: