Aizkraukles novada pašvaldība aicina piedalīties cenu aptaujā „KURINĀMĀ RESURSA (PROPĀNA-BUTĀNA GĀZE) PIEGĀDEI”, ID nr. AIZKRS/2022/3.
Pasūtītājs
SIA “Aizkraukles Siltums”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022.gada 19.septembra plkst.11.00

Aizkraukles novada pašvaldība aicina piedalīties cenu aptaujā „KURINĀMĀ RESURSA (PROPĀNA-BUTĀNA GĀZE) PIEGĀDEI”, ID nr. AIZKRS/2022/3.

Iepirkuma priekšmets: Kurināmā resursa propāna – butāna gāzes piegāde SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS” vajadzībām izmantojot mobilās piegādes iekārtas (ADR tipa konteinerus). Plānotais propāna butāna gāzes apjoms 2022./2023.g. apkures sezonai – 5000 MWh. Piegādātājam par saviem līdzekļiem jānodrošina esošā gāzes katla (3,4 Mw) pārbūve propāna – butāna gāzes izmantošanai.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 19.septembra, plkst. 11:00 SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā (adresē – Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, 2.stāvā) vai elektroniski uz e-pastu: edgars.bricis@asiltums.lv līdz šajā punktā minētajam termiņam. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Līguma izpildes termiņš ir no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Norēķins tiek veikts reizi mēnesī par faktiski piegādātā kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas MWh 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu.

Iesniedzamie dokumenti 1. Finanšu piedāvājums 1.pielikums; 2. Ķīmisko produktu drošības datu lapa (DDL). 

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji: tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas 1 MWh.

Kontaktpersona - SIA " AIZKRAUKLES SILTUMS" valdes loceklis Edgars Bricis, tālr. 26412723, e-pasts: edgars.bricis@asiltums.lv