Pasūtītājs
SIA “Aizkraukles Siltums”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 25. septembra plkst. 10.00
Pasūtītājs SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, reģ. Nr. 40003007886, Juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 2, Aizkraukle, LV-5101, Tālr.:valdes loceklis +371 26412723, e-pasts siltums@asiltums.lv 
Iepirkuma nosaukums

„Kurināmā resursa (propāna-butāna gāze) piegādei sadedzināšanas iekārtai 3,4 MW

ID nr. AIZKRS/2023/6

Kontaktpersona

SIA " AIZKRAUKLES SILTUMS" valdes loceklis Edgars Bricis, tālr. +371 26412723, e-pasts: edgars.bricis@asiltums.lv

Iepirkuma priekšmets Kurināmā resursa propāna – butāna gāzes piegāde SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS” vajadzībām izmantojot mobilās piegādes iekārtas (ADR tipa konteinerus). Plānotais propāna butāna gāzes apjoms 2023./2024.g. apkures sezonai – 5000 MWh. Plānotais propāna butāna gāzes apjoms 2024./2025.g. apkures sezonai – 4000 MWh. Piegādātājam par saviem līdzekļiem jānodrošina esošā gāzes katla (3,4 MW) pārbūve propāna – butāna gāzes izmantošanai.
Līguma izpildes vieta SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Iesniegšanas termiņš Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 25. septembra, plkst. 10.00 SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā (adresē – Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, 2.stāvā) vai elektroniski uz e-pastu: edgars.bricis@asiltums.lv līdz šajā punktā minētajam termiņam. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
Iepirkuma procedūra publicitātē

Tirgus izpēte publicēta http://aizkraukle.lv/lv/cenu-aptaujas/

Publicitātes datums: 2023. gada 18. septembris

Līguma izpildes termiņš No 2023. gada 1.oktobra līdz 2025. gada 30. jūnijam
Apmaksas nosacījumi Norēķins tiek veikts reizi mēnesī par faktiski piegādātā kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas MWh 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
Papildus nosacījumi Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu.
Iesniedzamie dokumenti
  1. Finanšu piedāvājums (1.pielikums) pielikumā.
  2. Ķīmisko produktu drošības datu lapa (DDL).
Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji Tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar lielāko samazinājumu 1 MWh ražošanas cenai starp dabasgāzes saražoto siltumenerģiju un propāna butāna gāzes saražoto siltumenerģiju.
Ikmēneša cenas saskaņošana Mēneša pēdējā darba dienā tiek aprēķināta ražošanas 1 MWh cena nākamajam mēnesim. Cena veidojās SIA “Aizkraukles siltums” saražotās siltumenerģijas cena mīnus pretendenta piedāvātais samazinājums.