Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 15. jūnija plkst. 12.00

Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr.

Aizkraukles novada pašvaldība, reģ. nr. 90000074812

Kokneses apvienības pārvalde

Juridiskā adrese

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Aizkraukles novada Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Ilmārs Klaužs, tālr. +371 26435216, e-pasts ilmars.klauzs@koknese.lv  

Maksātājs

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000074812

Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Banka: SEB banka, Kods: UNLALV2X

Konts: LV28UNLA 0035900130302

Cenu aptaujas “Malkas apkures katla demontāžu un nodošanu metāllūžņos”, identifikācijas Nr. AND 2022/CA/40 uzdevums – demontēt malkas apkures katlu (izmēri: garums- 140 cm, platums- 105 cm, augstums- 180 cm) un nodot metāllūžņos. Atrašanās vieta: Kokneses kultūras centrs Hanzas iela 2, Koknese, Aizkraukles novads. Apskate sazinoties pa tel. +371 26221317.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

Pretendents var būt fiziska vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Pretendents, kas veiks būvprojekta izstrādes pakalpojumu, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Piedāvājuma iesniegšana un līguma slēgšana:

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst CA noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir piedāvātā augstākā cena par 1 (vienu) tonnu katla svara pēc demontāžas un nosvēršanas euro bez PVN.

Pasūtītājs slēgs līgumu pamatojoties uz pakalpojuma saņēmēja sagatavotu un ar pretendentu saskaņotu līgumprojektu. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža. Līguma izpildes laiks 2 (divas)  nedēļas.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 15. jūnija plkst. 12.00, sūtot to ieskenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dace.svetina@aizkraukle.lv .

Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana: pretendents iesniedz aizpildītu un parakstītu Pielikumu Nr.1.