Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 6. aprīlim plkst. 10.00

Pasūtītāja nosaukums

 Aizkraukles novada pašvaldība

Juridiskā adrese

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5101

Pakalpojuma sniegšanas vietas adrese

Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113

Nod. maksātāja reģ. nr.

90000074812

Kontaktpersona

Anda Mikāla, Aizkraukles novada pašvaldības, Vecākā projektu vadītāja

tālr. +371 27097953, e-pasts: anda.mikala@aizkraukle.lv

Cenu aptaujas nosaukums

Par topogrāfiskā plāna izstrādi, Parka ielā 27, Koknesē, Aizkraukles novadā, kadastra apzīmējums Nr.32600130421

Cenu aptaujas ID numurs

ANP-2023/14

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

CPV kods

71351810-4

Cenu aptauja tiek veikta saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības 2022. gada 17. novembra noteikumiem Nr.2022/70 “Iepirkumu organizēšanas kārtības Aizkraukles novada pašvaldībā”.

Darba uzdevums:

Ņemot vērā pasūtītāja ieceri veikt ēkas pārbūvi, nepieciešams izstrādāt un saskaņot topogrāfisko plānu daļai no zemes gabala Parka ielā 27, Koknesē, atbilstoši pievienotajam darba uzdevumam.

Uzdevuma veikšanas termiņi:

Līgums izpildāms ne ilgāk kā 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 6. aprīlim plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Nosūtot elektroniski uz  e-pastu: anda.mikala@aizkraukle.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai ieskenētā veidā).

Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Prasības pretendentiem:

Iepirkumā drīkst piedalīties fiziska vai juridiska persona, kura reģistrēta LR Komercreģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, un kurai ir tiesības veikt cenu aptaujā minētos darbus. Informāciju pasūtītājs var pārbaudīt LR Uzņēmumu reģistra vietnē http://www.ur.gov.lv/

Iesniegto piedāvājumu vērtēšana:

  • Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
  • Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena.
  • Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar lielāku pieredzi, par ko pārliecināsies, lūdzot iesniegt papildus informāciju.

 Apmaksas kārtība:

Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un atbilstoša rēķina saņemšanas.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

  • Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
  • Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Iesniedzamie dokumenti parakstīti vai noformēti e-dokumenta formā: