Pasūtītājs
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 28. martam plkst. 10.00
Tiesības slēgt līgumu
SIA “MTZ - SERVISS”

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Juridiskā adrese

Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120

Piegādes adreses

Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120

Nod. maksātāja reģ. nr.

48703000457

Kontaktpersona

Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle, tālr.+37120245505,
e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv

Cenu aptaujas nosaukums

„Riteņtraktora iegāde finanšu līzingā

Cenu aptaujas ID numurs

PKP 2022/1

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

CPV kods

16700000-2, traktori.

Cenu aptaujas mērķis – iepirkt riteņtraktoru saimnieciskajām vajadzībām, saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām un  4. pielikuma “Līgums” nosacījumiem. Pasūtītāja plānotā līgumcena ir līdz 41000 euro bez PVN.

Līguma izpildes termiņš – 8 nedēļu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Cenu aptaujā noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 28. martam plkst. 10.00, sūtot to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv vai sūtot pasta sūtījumā uz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120.  Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pretendents pēdējo triju gadu laikā, līdz piedāvājuma iesniegšanai ir veicis vismaz viena riteņtraktora piegādi.

 


PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

Pasūtītājs – SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Reģ. Nr. 48703000457 adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120

Iepirkuma priekšmets – „ Riteņtraktora iegāde finanšu līzingā” (Identifikācijas Nr. PKP 2022/1).

No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA “MTZ - SERVISS” reģ.nr. 40003182758 par piedāvāto līgumcenu 36990.00 (bez PVN).

Lēmums pieņemts SIA „ Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisijas sēdē 2022.gada 28.marta sēdē (prot. Nr.1).