projekta „Saksofona iegāde Kokneses mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”  Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros
Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 16. janvārim plkst. 15.00

Nr. ANP-2023/1

Informācija par pasūtītāju

Nosaukums

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs

90000074812

Adrese

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

Kontaktpersona

Anda Mikāla

Kontaktinformācija

anda.mikala@aizkraukle.lv,  tālr. +371 27097953

Informācija par tirgus izpēti:

Tirgus izpētes metode

Publicēt instrukciju Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv  sadaļā “Pašvaldība” – Cenu aptaujas

+

Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus

+

Veikt cenu izpēti internetā

-

Veikt pakalpojumu sniedzēju vai piegādātāju telefonisku vai klātienes aptauju

-

Pakalpojums tiek iepirkts VKKF projekta „Saksofona iegāde Kokneses mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai” ietvaros.

 

Tirgus izpētes priekšmets

Saksofona iegāde Kokneses Mūzikas skolai saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums)

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

 1. Pretendentam jāiesniedz:
  1. Pretendenta pieteikums, kas sastāv no finanšu piedāvājuma (2. pielikums)
 2. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt  elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu: anda.mikala@aizkraukle.lv līdz 2023. gada 16. janvārim plkst. 15.00.
 3. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.
 4. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

Līguma slēgšana un  apmaksas kārtība

 1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu. Līgums tiks slēgts tikai projekta apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas gadījumā no Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF).
 2. Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un atbilstoša rēķina saņemšanas.

Iesniegto piedāvājumu vērtēšana

 1. Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
 2. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena.
 3. Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar lielāku pieredzi, par ko pārliecināsies, lūdzot iesniegt papildus informāciju.
 4. Pasūtītājs nedrīkst būt ar iespējamo izpildītāju saistīta persona likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē. Ja izpildītājs ir fiziska persona, tad šo noteikumu izpratnē Pasūtītājs un izpildītājs ir uzskatāmi par savstarpēji saistītām personām, ja tos vieno radniecība (attiecībā uz šādiem radiniekiem - tēvu, māti, vecomāti, vecotēvu, bērnu, mazbērnu, brāli, māsu, pusbrāli, pusmāsu), adopcijas attiecības (attiecībā uz adoptēto un adoptētāju) vai laulība.

Pielikumi