Pasūtītājs
SIA “Aizkraukles Siltums”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 3. jūnijam plkst. 10.00

Pasūtītāja nosaukums

AIZKRAUKLES SILTUMS, Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Juridiskā adrese

Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5101

Piegādes adreses

Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV- 5101

Nod. maksātāja reģ. nr.

40003007886

Kontaktpersona

Edgars Bricis, SIA “Aizkraukles siltums”, valdes loceklis, tālr. +371 26412723, e-pasts: edgars.bricis@asiltums.lv

Cenu aptaujas nosaukums

Šķeldas katlu mājas izbūve Kalna iela 1a, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā

Cenu aptaujas ID numurs

AND/CA/2022/34

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

Cenu aptaujas uzdevums:

  1. Demontēt šķeldas apkures katlu 0.95 MW un hidrauliskās apsaites tā pašreizējā atrašanās adresē  - Valkas iela 4, Smiltenē, SIA “Smiltenes koks” (piegādi uz Kalna iela 1a, Aizkraukli nodrošina pasūtītājs);
  2. Uzstādīt apkures katlu ar 95 MW šķeldas padeves sistēmu un pieslēgt jaunizbūvētajai siltumtrasei saskaņā ar instrukcijas 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām un 3. pielikuma “Līgums” nosacījumiem.

Plānotā līgumcena nevar pārsniegt 42000 euro bez PVN.

Līguma izpildes termiņš – 01.12.2022.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 3. jūnijam plkst. 10.00, sūtot to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu edgars.bricis@asiltums.lv vai klātienē iesniedzot tos SIA “Aizkraukles siltums” valdes loceklim Edgaram Bricim, Rūpniecības ielā 2, Aizkrauklē.

Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Cenu aptaujā noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents darbu veikšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz viņu iespējām) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

Attiecībā uz Pretendentu nepastāv izslēgšanas gadījumu esamība saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 1. daļu.

Pretendents pēdējo piecu gadu (2017.,2018.,2019., 2020., 2021. gads un 2022. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), kā ģenerāluzņēmējs ir veicis un pabeidzis (objekti nodoti ekspluatācijā pasūtītājam) vismaz 1 (viena) katla, kam kā kurināmais izmantota šķelda un kuru jauda ir vismaz 0.95 MW uzstādīšanu. Pieredzi par veiktajiem darbiem Pretendents norāda brīvā formā (objekta nosaukums, īss apraksts, līguma summa, kontaktpersona).

Pretendents darbu veikšanā nodrošina sekojošus speciālistus:

  • būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā
  • sertificēts metinātājs, kurš ir tiesīgs veikt spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu (07.06.2016 LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” un 2014/68/ES direktīva).

Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā www.bis.gov.lv pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

Pretendentam jāiesniedz: