Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 17. augustam plkst. 10.00

Pasūtītāja nosaukums

 Aizkraukles novada pašvaldība

Nod. maksātāja reģ. nr.

90000074812

Juridiskā adrese

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5101

Pakalpojuma sniegšanas vietas adrese

ceļš “ Bidēgi - Auliciems” Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā

Zemes vienības kadastra apzīmējumi

32600100171, 32600120116, 32600100149

Cenu aptaujas nosaukums

Par topogrāfiskā plāna izstrādi, ceļam “ Bidēgi - Auliciems” Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā

Cenu aptaujas ID numurs

ANP-2023/44

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

CPV kods

71351810-4

Kontaktpersona

Anda Mikāla, Aizkraukles novada pašvaldības,

Vecākā projektu vadītāja

tālr. +371 27097953, e-pasts: anda.mikala@aizkraukle.lv

Cenu aptauja tiek veikta saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības 2022. gada 17. novembra noteikumiem Nr.2022/70 “Iepirkumu organizēšanas kārtības Aizkraukles novada pašvaldībā”.

Darba uzdevums

Ņemot vērā pasūtītāja ieceri veikt ceļa seguma atjaunošanu, nepieciešams izstrādāt un saskaņot topogrāfisko plānu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.32600100171,daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 32600120116, daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 32600100149 Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā, atbilstoši pievienotajam darba uzdevumam. (1.pielikums).

Uzdevuma veikšanas termiņi

Līgums izpildāms ne ilgāk kā 8 (astoņu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 17. augustam plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

  1. Nosūtot elektroniski uz  e-pastu: anda.mikala@aizkraukle.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai ieskenētā veidā).
  2. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Prasības pretendentiem

Iepirkumā drīkst piedalīties fiziska vai juridiska persona, kura reģistrēta LR Komercreģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, un kurai ir tiesības veikt cenu aptaujā minētos darbus. Informāciju pasūtītājs var pārbaudīt LR Uzņēmumu reģistra vietnē.

Iesniegto piedāvājumu vērtēšana

  1. Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
  2. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena.
  3. Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar lielāku pieredzi, par ko pārliecināsies, lūdzot iesniegt papildus informāciju.

Apmaksas kārtība

Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un atbilstoša rēķina saņemšanas.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

  1. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro;
  2. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Iesniedzamie dokumenti parakstīti vai noformēti e-dokumenta formā