Grupu māja /dzīvoklis pansijā "Vīgante" sniedz pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Grupu māja sniedz sociālos pakalpojumus, nodrošina mājokli, diennakts uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Iesniegums, ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli, psihiatra atzinums par personas psihisko veselību.