Publikācijas datums:
AND 2022/73
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
dace.svetina@aizkraukle.lv
Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ. nr. 90000074812
Kontakti

Aizkraukles novada Sociālā dienesta Sociālā darba un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Linda Pozņiaka

linda.pozniaka [at] aizkraukle.lv

„Aprūpes mājās pakalpojuma personas dzīvesvietā sniegšana Aizkraukles novadā”, identifikācijas Nr. AND 2022/73

(Publisko iepirkumu likuma 10.panta otrās daļas kārtībā)

Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr.:

Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ. nr. 90000074812

Juridiskā adrese:

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos:

Aizkraukles novada Sociālā dienesta Sociālā darba un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Linda Pozņiaka, tālr. 26452194, e-pasts: linda.pozniaka@aizkraukle.lv

Maksātājs:

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000074812

Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Banka: SEB banka, Kods: UNLALV2X

Konts: LV28UNLA 0035900130302

Kontaktpersona par piedāvājuma iesniegšanu:

Dace Svētiņa, tālr. +371 28355381,

e-pasts: dace.svetina@aizkraukle.lv

Pretendents var būt juridiskā persona. Pretendentam jābūt tiesīgam sniegt pakalpojumus sociālās aprūpes jomā. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021. gadā un 2022. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze saturā (aprūpe mājās) līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanā, kuru apjoms ir ne mazāks kā 60 (sešdesmit) personas gadā. Informāciju iesniedz brīvā formā.

Pretendentam līguma izpildē jāpiesaista darbiniekus - sociālos aprūpētājus ar vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālas aprūpes jomā vai vismaz profesionālo vidējo izglītību sociālās aprūpes jomā.

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Iepirkumā noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena par 1 pakalpojuma sniegšanas stundu euro.

Pirms līguma slēgšanas Pasūtītājs pārbaudīs vai uz izraudzīto pretendentu nav attiecināmas Latvijas nacionālajās, Eiropas Savienības, ANO, NATO un ASV piemērotās sankcijām, atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajam. Ja šādas sankcijas būs attiecināmas, līgums tiks slēgts ar nākamo pretendentu kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu.

Pasūtītājs slēgs pakalpojumu līgumu pamatojoties uz pakalpojuma saņēmēja sagatavotu un ar pretendentu saskaņotu līgumprojektu (pielikums Nr.2).  Līgums stājas spēkā no 2023.gada 1.janvāra. 

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 21.novembrim plkst. 12:00, sūtot to ieskenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dace.svetina@aizkraukle.lv .

Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Aprūpe mājās pakalpojums apraksts

Sociālās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā – aprūpe mājās:

Aprūpe mājās ir sociālais pakalpojums personas dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību nodrošināšanai personām, kuras vecuma vai funkcionālā stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt.

Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi.

Personai nepieciešamais aprūpes pakalpojuma apjoms tiek pielāgots individuāli, atbilstoši katras personas vajadzībām. Aprūpes pakalpojuma apjoms tiek iedalīts 4 aprūpes līmeņos

 1. pirmais aprūpes līmenis – aprūpe līdz 4 stundām nedēļā;
 2. otrais aprūpes līmenis – aprūpe līdz 8 stundām nedēļā;
 3. trešais aprūpes līmenis –aprūpe līdz 12 stundām nedēļā;
 4. ceturtais aprūpes līmenis – aprūpe līdz 25 stundām nedēļā.

Ja personai ir noteikts ceturtais aprūpes līmenis, aprūpes mājās pakalpojumu piešķir īslaicīgi līdz sociālās aprūpes nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā.

Aprūpes mājās pakalpojums nodrošina klientam personisko atbalstu un var iekļaut palīdzību šādu darbību veikšanā:

 1. palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā;
 2. palīdzība apģērbties un noģērbties, gultas veļas nomaiņa;
 3. palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana un pārvietošanās;
 4. ēdiena gatavošana un palīdzība ēdot;
 5. pārtikas produktu, medikamentu un citu sīku preču piegāde;
 6. palīdzība mājvietas uzkopšanā;
 7. ārstniecības personas izsaukšana, atbalsts medikamentu lietošanā, palīdzība sadarbībā ar dažādām institūcijām;
 8. kurināmā ienešana telpās, krāsns kurināšana;
 9. citus darbus, ja pēc sociālā dienesta izvērtējuma personai tie nepieciešami.

Aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamība atkārtoti tiek novērtēta ne retāk kā vienu reizi 12 mēnešos.

Pakalpojums "Drošības poga" nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī. Ja personas funkcionālais stāvoklis ir mainīgs un regulāra aprūpe nav nepieciešama, bet pastāv iespēja nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī, aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs nodrošina aprūpi mājās pēc īpaša izsaukuma – "drošības poga", organizējot pasākumus atbilstoši vajadzībai un noslēgtajam līgumam.

Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojums ir paplašināts aprūpes mājās pakalpojums ar specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot personai trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.), t.sk., pēdu aprūpes pakalpojumu, dzīvesvietā - ne retāk kā reizi mēnesī, vai arī klientu nogādājot vietā, kur var viņam veikt nepieciešamo higiēnisko aprūpi (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.), t.sk., pēdu aprūpes pakalpojumu.

Pakalpojums "Asistents/pavadonis" lai atsevišķās situācijās nodrošinātu personas nokļūšanu uz ārstniecības iestādi, pie ārsta, banku vai citām iestādēm un atpakaļ, nepieciešamības gadījumā palīdz sakārtot dažādas formalitātes.

Kombinētais aprūpes mājās pakalpojums - kombinētais pakalpojums pēc pakalpojuma sniedzēja piedāvājuma, iekļaujot aprūpes mājās pakalpojumu, pakalpojumu “Drošības poga”, mobilā aprūpes kompleksa pakalpojums, pakalpojumu "Asistents/pavadonis".

Pakalpojuma sniegšanas kārtība:

 1. Uzsākot pakalpojuma sniegšanu, pretendentam jāapmeklē klients dzīvesvietā, lai vienotos par pakalpojuma nodrošināšanu, jāveic pārrunas ar klientu par pakalpojuma sniegšanas izpildes nosacījumiem.
 2. Pretendentam jānoslēdz Līgums par pakalpojuma nodrošināšanu un samaksu un pakalpojuma nodrošināšanai jāizveido aprūpes plāns, kurā norādīts pakalpojuma apjoms, veicamie darbi, dienas, laiks pamatojoties uz Aizkraukles novada Sociālā dienesta sagatavoto nosūtījumu.
 3. Pretendentam jāseko līdz klienta iztikas līdzekļu deklarācijas beigu termiņam, atgādinot klientam par savlaicīgu dokumentu noformēšanas nepieciešamību un/vai sniedzot palīdzību to noformēšanā.
 4. Pretendentam jānodrošina atskaišu, rēķinu sagatavošana un elektroniska iesniegšana Aizkraukles novada Sociālajā dienestā.
 5. Pretendentam ir jāveic klientam sniegtā pakalpojuma kvalitātes novērtēšana.
 6. Aprūpētājs, kuram ar pretendentu ir noslēgts darba līgums, var sniegt pakalpojumu vairākām personām. Darbinieka darba laikam jāatbilst Darba likumā noteiktajam.
 7. Plānotais pakalpojums pretendentam jāsniedz, izmantojot klienta inventāru (saimniecības līdzekļi telpu uzkopšanai, ēdienu pagatavošanā tiek izmantoti klienta trauki un produkti, produktu piegāde ir par klienta finanšu līdzekļiem un tml.).

 

Pakalpojuma sniegšanas teritorija ir Aizkraukles novada administratīvā teritorija.

 Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 daļās.

Nr.

Teritorija

Pagasti

Aptuvens pakalpojuma saņēmēju skaits

 1.  

Aizkraukle

Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts

51

 1.  

Kokneses apvienības pārvalde

Kokneses pilsēta, Kokneses pagasts, Bebru pagasts, Iršu pagasts

15

 1.  

Pļaviņu apvienības pārvalde

Pļaviņu pilsēta, Aiviekstes pagasts, Klintaines pagasts, Vietalvas pagasts

15

 1.  

Jaunjelgavas apvienības pārvalde

Jaunjelgavas pilsēta, Jaunjelgavas pagasts, Daudzeses pagasts, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts

15

 1.  

Neretas apvienības pārvalde

Neretas pagasts, Mazzalves pagasts, Pilskalnes pagasts, Zalves pagasts

10

 1.  

Skrīveru pagasts

Skrīveru pagasts

15

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par pilnu apjomu vai atsevišķām daļām, norādot pieteikumā (1.pielikums) daļas/u teritoriju, kurā tiks nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums personas dzīvesvietā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai.