Vēlēšanas
vēlēšanu komisija

Aizkraukles novada pašvaldība aicina pieteikties Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļa amatam, iesūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu līdz 2024. gada 2. martam.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu vēlēšanu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas un attiecīgās pašvaldības domes deputāts.

Atbilstoši likumam tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem – vēlētāju grupai.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

Pieteikumi iesniedzami elektroniski (parakstīti ar elektronisko parakstu), nosūtot tos e-pastā: dome@aizkraukle.lv vai nosūtot pa pastu Aizkraukles novada pašvaldībai, adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, vai klātienē iesniedzot kādā no Aizkraukles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

Veidlapa atrodama pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Pašvaldība ‒ Veidlapas ‒ Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikums un Aizkraukles novada pašvaldības apvienību pārvaldēs, to struktūrvienībās un Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.