Drošība Neretas pagasts Pilskalnes pagasts
ierobežojumi

Aizkraukles novada teritoriju Neretas un Pilskalnes pagastos šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu vadi, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta drošības aizsargjosla – tās minimālais platums ir 25 metri no cauruļvada ass.

SIA “LatRosTrans” biznesa attīstības un rūpnieciskās drošības direktors R. Zelčs informē, ka aizsargjoslās jāievēro vispārīgie un papildu ierobežojumi, kas ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35. un 57. pantā.

Aizsargjoslās aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus, nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus, staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām, veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu, audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā.

Ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar naftas cauruļvadu  īpašnieku, aizliegts būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves, izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas, izvietot degvielas uzpildes stacijas, ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes, veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem, veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs — dziļāk par 0,45 metriem. Tāpat arī aizliegts veikt meliorācijas un grunts planēšanas darbus, ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus), veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus un citus darbus, kas traucē  naftas cauruļvadu un ar šiem objektiem saistīto iekārtu apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.

Kopš 2022. gada beigām maģistrālais naftas produktu cauruļvads “Polocka – Ventspils” ir iztukšots un piepildīts ar inertās gāzes (slāpekļa) maisījumu. SIA “LatRosTrans” turpina to  uzturēt drošā stāvokļa režīmā, saglabājot  cauruļvada darbspēju, nodrošinot ekoloģisko, rūpniecisko drošību un ugunsdrošību visā tā uzturēšanas periodā.