Dome Daudzeses pagasts
apstiprina investīciju projektu

Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības programmas 2021.–2028. gadam Investīciju plānā ir apstiprināts un iekļauts investīciju projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana Aizkraukles novada funkcionālajā teritorijā, II kārta”.

Investīciju projekta realizācijas mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru un palielināt privāto investīciju apjomu novada funkcionālajā teritorijā Daudzeses pagastā. Sasniedzot projekta mērķi, tiks uzlabota vietējo uzņēmēju vajadzībām nepieciešamā uzņēmējdarbības vides un satiksmes infrastruktūra ceļa posmos V930 “Daudzevas rampas pievedceļš” un V929 “Daudzeva–Dimanti”, tādējādi veicinot darbavietu izveidi, to sasniedzamību, darba algu fonda pieaugumu un nefinanšu investīcijas reģionā.

Projekta īstenošanai tiek plānots iegūt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.