Projektu aktualitātes Vide
ceļa seguma pārbūve

Aizkraukles novadā gan pagājušajā gadā, gan šogad uzsākta vairāku pašvaldības ceļu atjaunošana, izmantojot Valsts kases aizdevumu. Kuri ceļi jau tiek remontēti un kādas ieceres vēl paredzēts īstenot, informē Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļa.

Kokneses apvienībā

2023. gadā uzsākta ceļa Bilstiņi‒Atradze seguma atjaunošana ar dubultās virsmas apstrādi divos posmos. Ceļa posmā ar kadastra Nr. 32600100149 ‒ 0,3 km garumā, būvdarbu kopējā izmaksas – 59 610 eiro, ceļā posmā ar kadastra Nr. 32600100168 ‒ 0,739 km garumā, būvdarbu kopējās izmaksas – 129 953 eiro. Būvdarbus veicējs – SIA "Valkas ceļi". Būvdarbi īstenojami līdz 2024. gada beigām. Kopējās abu ceļa posmu izmaksas (būvdarbi un būvuzraudzība) ir 189 563 eiro.

Kokneses pagasta industriālās teritorijas ceļa posma “Pīlādžlauks” pārbūve uzsākta pagājušajā gadā un to plānots pabeigt līdz šī gada decembrim, rezultātā tiks izbūvēta jauna iela 160 metru garumā ar asfalta segumu. Būvdarbus veic SIA “LV Roads”. Projekta būvniecības izmaksas – 206 325 eiro.

Jaunjelgavas apvienībā

Pagājušajā gadā uzsākta pašvaldības ceļa Robežnieki–Bajāri–Aprāni pārbūve Seces pagastā, darbi īstenojami līdz 2024. gada beigām. Kopējā būvdarbu summa ir 1 145 237 eiro, darbus veic SIA “Rubate”. Projektā paredzēta ceļa grants seguma pārbūve 7,917 km garumā. Šobrīd būvobjektā ir pabeigti ceļa seguma izbūves darbi, patlaban notiek nogāžu izbūve, caurteku nostiprināšana, sekos apdares darbi, ceļa seguma profilēšana un veltņošana.

Pašvaldības ceļa posma Tapaskrogs–Daudzese pārbūve Daudzeses pagastā ir uzsākta 2023. gadā, un darbi tiks pabeigti līdz šī gada beigām, veicot ceļa grants seguma atjaunošanu 4,012 km garumā. Būvdarbiem paredzēti 514 473 eiro. Darbus veic SIA “LV Roads”. Šobrīd objektā noris grāvju rakšanas un caurteku izbūves darbi.

Pašvaldības ceļa Pelši–Strautiņi pārbūve Daudzeses pagastā sākta 2023. gadā, darbi īstenojami līdz 2024. gada beigām. Kopējā būvdarbu summa ir 522 114 eiro. Darbus veic SIA “VIA”. Projektā plānots atjaunot ceļa Pelši–Strautiņi grants segumu 3,73 km garumā. Šobrīd būvobjektā ir pabeigti ceļa seguma izbūves darbi, izbūvēti grāvji un caurtekas.

Šī gada maija beigās Seces pagastā tika uzsākti tilta pār Lauces upi uz autoceļa Šķitiņi–Stalāni pārbūves darbi. Tos veic SIA “Ceļinieks 2010”. Kopējā projekta summa ir 174 641 eiro. Paredzēta tilta pārbūve 0,03 km garumā un piegulošās teritorijas attīrīšana no krūmiem.

Pļaviņu apvienībā

2023. gada beigās noslēgts līgums ar SIA “Ošukalns” par Daugavas ielas atjaunošanu Pļaviņās posmā no Raiņa ielas līdz Odzienas ielai un posmā no Odzienas ielas līdz Upes ielai 1,667 km kopgarumā.

Projektā “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” plānots veikt Daugavas ielas 1. posma pārbūvi no Raiņa ielas līdz Odzienas ielai 0,683 km garumā un Daugavas ielas 2. posma pārbūvi no Odzienas ielas līdz Upes ielai 0,984 km garumā, paredzot ielas seguma atjaunošanu, ieklājot asfaltbetonu, nodrošinot satiksmes un gājēju drošību un satiksmes komfortu, uzlabojot ielas seguma konstruktīvo risinājumu un tehnisko stāvokli. Tāpat paredzēta sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve posmā no Odzienas ielas līdz Upes ielai, ūdensapgādes un lietus kanalizācijas tīklu izbūve visā pārbūvējamā posma garumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvdarbi uzsākti 2024. gada janvārī, tos plānots pabeigt 2025. gadā. Kopējās būvniecības izmaksas ir 1 997 507 eiro, ieskaitot arī autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas.

Skrīveru pagastā

Investīciju projektā “Ielu seguma atjaunošanas ziemeļu pusē Skrīveru pagastā” plānots pārbūvēt ceļa segumu (ar divkārtu virsmas apstrādi) 2,77 km garumā piecu ielu posmos – A. Piegāza, Bērzu, Draudzības, Robežu un Ozolu ielās. Paredzēts pastiprināt ceļa pamata konstrukciju, rakt un tīrīt grāvjus lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nodrošināšanai. Plānotā būvdarbu līgumcena ir 633 437 eiro. Darbi iecerēti 2024. un 2025. gadā. Šobrīd jāsagaida Satiksmes ministrijas saskaņojums un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinājums Valsts kases aizdevumam 85 procentu apmērā no projekta izmaksām, lai projektu varētu īstenot.

Investīciju projektā “Drošas transporta mobilitātes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas pasākumi Skrīveru pagastā” atjaunojamā ielas posmā Stacijas laukumā, sākot no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Liepu ielai, paredzēta ūdensvada, lietus un sadzīves kanalizācijas atjaunošana, bruģētas brauktuves un gājēju ietvju, automašīnu un autobusu stāvlaukuma izbūve drošai satiksmes kustībai pie A. Upīša Skrīveru vidusskolas, kā arī labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi. 2024. gadā plānots iesniegt pieteikumu Eiropas Savienības fondu piesaistei 85 procentu apmērā no būvdarbiem nepieciešamajiem līdzekļiem. Pēc apstiprinājuma saņemšanas tiks noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju. Paredzamā būvdarbu summa – 1 194 632 eiro. Darbi plānoti 2025. un 2026. gadā.

2024. gadā plānoti projektēšanas darbi un ģeotehniskā izpēte “Līču” ceļa posma un Sporta ielas posma seguma sakārtošanai.

Uzsāktas sarunas ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” par gājēju un velo joslas izbūvi P32 autoceļa posmā no Daugavas un Purapuķes ielas krustojuma līdz Klidziņai valsts autoceļa remontdarbu laikā. Šobrīd “Latvijas Valsts ceļi” turpina šī ceļa posma remontdarbu būvprojekta izstrādi.

Visas būvdarbu izmaksas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).