Koknese Vide
ceļa posmus izņems no saraksta

Dome nolēma no novada pašvaldības autoceļu saraksta izslēgt divus C grupas autoceļa Ratnicēni‒ Ragāļi posmus Kokneses pagastā 692 metru garumā.

Kokneses apvienības pārvaldes pamatlīdzekļos reģistrēts 3,62 km garš autoceļš Ratnicēni‒ Ragāļi. Tagad to šķērso Latvijas reģionālais autoceļš P-80 Tīnūži–Koknese, pēc kura izbūves divi vietējā autoceļa posmi 359 metru garumā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 002 0029) un 333 metru garumā (zemes vienības kadastra apzīmējums 32600020018) praktiski nav izmantojami iedzīvotāju vajadzībām, jo izveidojies strupceļš. Tur arī izvietotas ceļa zīmes “Strupceļš”. Pašvaldība, veicot ceļu uzturēšanas un remontdarbus, šajos posmos neveic nekādas darbības un līdzekļu ieguldījumus, un tie nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, tādēļ dome nolēma abus posmus izslēgt no pašvaldības autoceļu saraksta.

Aizkraukles novada pašvaldības ceļu būvtehniķim Dāvim Briedim uzdots veikt izmaiņas ceļu sarakstā un tās saskaņot ar VSIA “Latvijas valsts ceļi” Zemgales reģionālo nodaļu.