Dome Vide
Didzis Grundulis

Aizkraukles novada pašvaldībā darbu sācis dabas resursu speciālists Didzis Grundulis, kurš līdz šim pildīja pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas speciālista pienākumus.

Izsludinātajā konkursā dabas resursu speciālista amatam pieteicās trīs pretendenti. Novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Gvido Liepiņš informē, ka Didža Grunduļa kandidatūra šim amatam bija visatbilstošākā un viņš saņēma visaugstāko vērtējumu. “Pēdējā gada laikā Didzis papildus saviem tiešajam darbam pildīja arī pienākumus saistībā ar pašvaldības cirsmu izsoļu organizēšanu. Viņu esmu iepazinis kā mežsaimniecības jomas speciālistu ar dziļām, plašām un daudzpusīgām zināšanām, izpratni un praktisko pieredzi,” stāsta izpilddirektora vietnieks. “Pašvaldības īpašumā ir nepilni 2000 hektāri meža. Mežs ir pašvaldības ilgtermiņa investīcija un, lai visas platības apsaimniekotu ilgtermiņā tā, kā to dara labs saimnieks, tika nolemts izveidot dabas resursu speciālista amatu. Ģeogrāfiskās informācijas speciālista vakanci pašlaik neizsludināsim ‒ izvērtēsim iespēju pienākumus sadalīt Attīstības nodaļas darbiniekiem.”

Didzis Grundulis Ogres Meža tehnikumā ieguvis mežsaimniecības tehniķa kvalifikāciju, bet Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē ‒ inženiera kvalifikāciju. Strādājis Gaujas nacionālā parka galvenā speciālista un rezervāta uzrauga amatā, bijis SIA “Latvijasmernieks.lv” mērnieks, bet pēdējos 13 gadus veicis pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas speciālista pienākumus.

“Darbs saistībā ar mežu ir mans aicinājums, un jaunajā amatā turpmāk noderēs arī pašvaldības darbā gūtās zināšanas un prasmes,” stāsta Didzis Grundulis. “Mežsaimniecība ir plaša spektra nozare, kas ietver arī meliorāciju, meža autoceļu būvniecību, medību saimniecību un citus svarīgus kompleksus. Mūsdienu mežsaimniecība ir pierādījusi, ka, regulāri kopjot audzi, tās maksimālo ražu var iegūt daudz ātrāk. Tomēr mežs nav tikai naudas maks, kur ātri pasmelties finanšu līdzekļus. Daudziem mežs ir kā svētnīca, kur atpūsties un relaksēties. Tā ir arī mājvieta florai un faunai. Es esmu par to, lai viss ir līdzsvarā! Izglītots un gudrs meža īpašnieks saimnieko ar ilgtermiņa skatījumu, domājot ne tikai par finansiālo labumu, bet arī par meža atjaunošanu, pareizu kopšanu, dabas vērtību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Uzskatu, ka pašvaldībai ir jābūt kā paraugam privāto mežu īpašniekiem.”

Didža Grunduļa ikdienas pienākumi būs apzināt novada kopējo mežu platības, to meliorācijas sistēmas stāvokli, izveidot un uzturēt aktuālo informāciju un datu atskaites sistēmu, apzināt nepieciešamās darbības novada meža teritorijās, kas saistītas ar meža atjaunošanu, jaunaudžu kopšanu, retināšanu, galveno cirti, samazināt un nepieļaut pāraugušo audžu uzkrāšanos, piedalīties novada zemes vienību uzmērīšanā, kuru teritorijā ir meža zemes, lai organizētu robežstigu tīrīšanu un robežzīmju ierīkošanu, sniegt priekšlikumus novada meža uzturēšanai un attīstībai, organizēt meža apsaimniekošanas plāna izstrādi, lai veidotu ilgtspējīgu, vienmērīgu meža apsaimniekošanu, palielinot novada pašvaldības apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību, ilgtermiņā panākot pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības, nodrošināt pašvaldības dalību Lauku atbalsta dienesta projektu apguvē saistībā ar meža zemēm, sagatavot specifikācijas iepirkumu veikšanai, budžeta tāmes un dokumentus finansējuma pieprasījumiem no pašvaldības budžeta atbilstoši amata kompetencei, sagatavot un iesniegt dokumentus Valsts meža dienestā, plānot un kontrolēt koku ciršanas un stādīšanas darbus, meža inventarizācijas datu aktualizēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, organizēt kaitēkļu iznīcināšanas un prevencijas pasākumus un veikt citus pienākumus.