Dome
Saistošie noteikumi

Novembra sēdē Aizkraukles novada dome pieņēma vairākus saistošos noteikumus, kas noteiks braukšanas maksas atvieglojumus skolēniem, dzīvokļu izīrēšanas kārtību, kā arī atbilstoši norādēm grozīti vēl daži iepriekš pieņemtie saistošie noteikumi.

Saistošie noteikumi “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Aizkraukles novadā” nepieciešami, lai finansiāli atbalstītu ģimenes ar bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no piecu gadu vecuma, un pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajos, kuri iegūst izglītību Aizkraukles novada izglītības iestādēs.

Novada izglītības iestāžu audzēkņi ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā sabiedriskajā transportā mācību gada laikā, ja dzīvesvieta atrodas tālāk nekā 3 kilometrus no izglītības iestādes vai sabiedriskā transporta pieturas un nav iespējams izmantot skolas autobusu.

Būs iespējams saņemt arī kompensāciju par personīgā transporta izmantošanu par braucienu no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai vai tuvākajai pašvaldības vispārējai izglītības iestādei un atpakaļ, piemērojot šajos noteikumos ietverto kompensācijas aprēķinu.

Apstiprināti arī Aizkraukles novada saistošie noteikumi “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Aizkraukles novadā”. Tie nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā mājsaimniecībām tiek izīrēti dzīvokļi zemas īres dzīvojamās mājās, kas saņēmušas atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros, kā arī kārtību, kādā tiek izīrēti nekustamā īpašuma attīstītāja, kas ir kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļi kooperatīvās sabiedrības biedru mājsaimniecībām. Ar šiem noteikumiem noteiks kārtību, kādā reģistrējamas mājsaimniecības un biedru mājsaimniecības pašvaldības īres dzīvokļu reģistrā.

Apstiprināti arī Aizkraukles novada saistošie noteikumi “Aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” nolikums”. Tie nosaka iestādes izveidošanas mērķi, kompetenci, funkcijas, uzdevumus, tiesības, struktūru un pārvaldi, darbības pārraudzību, aģentūras mantu, finanšu līdzekļus un administratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Precizēti un apstiprināti Aizkraukles novada domes šī gada 15. septembrī apstiprinātie saistošie noteikumi “Par tirdzniecību publiskās

vietās, tirgus statusa piešķiršanas kārtību un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās Aizkraukles novadā”. Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ieteikumiem, veikti šādi precizējumi: svītrots saistošo noteikumu punkts par ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu; norādīts maksimāli pieejamais tirdzniecības vietu skaits pašvaldības ierīkotajās patstāvīgajās tirdzniecības vietās; precizēta amatpersona, kura ir tiesīga izsniegt atļaujas vai ieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju; paredzēta atbildība tirdzniecības organizatoram par tirdzniecības organizēšanas vietā esošo tirdzniecības dalībnieku atbilstību iesniegtajam sarakstam; noteiktas tirdzniecības organizatora tiesības noteikt maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.

Atbilstoši VARAM norādēm precizēti un apstiprināti Aizkraukles novada saistošie noteikumi “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Aizkraukles novadā”. Ar tiem noteikta kārtība, kādā kopjama novada administratīvā teritorija, tajā skaitā apstādījumi, un uzturamas tajā esošās būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību, aizsardzību un pilsētvides ainavas saglabāšanu. Noteikti atvieglojumi fiziskām personām, kuras vecuma, slimības, invaliditātes (1. un 2. grupas personas ar invaliditāti) vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar izpildīt noteikumu uzlikto pienākumu, īpašumā savu dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo neviena pilngadīga darbspējīga persona. Paredzēti atvieglojumi arī politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām darbspējīgām personām, atrunāta pašvaldības palīdzība nekustamajiem īpašumiem piegulošo teritoriju kopšanā, ko var saņemt personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošo teritoriju platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības.

Tāpat veikti grozījumi Aizkraukles novada pašvaldības nolikumā, papildinot to ar punktu – Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”; precizēts iestādes – P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skola – nosaukums atbilstoši Uzņēmuma reģistrā reģistrētajam nosaukumam un no nolikuma tiek izslēgta Pļaviņu bibliotēkas struktūrvienība Pļaviņu Bērnu bibliotēka. Šie grozījumi nostiprināti saistošajos noteikumos “Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums”.

Visi saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ar saistošajiem noteikumiem un to projektiem iespējams iepazīties šeit: