Iršu pagasts Izglītība
Pērses sākumskola

Aizkraukles novada dome nolēma ar 2024. gada 1. septembri likvidēt Pērses sākumskolu, pārtraucot īstenot pamatizglītības programmas, bet pirmsskolas grupu pievienot Bebru pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” ar īstenošanas vietu Iršu “Kūlēnos”.

Pērses sākumskolas audzēkņi pēc vecāku (likumisko pārstāvju) izvēles pamatizglītības programmu varēs turpināt apgūt Bebru pamatskolā (12 km), Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā (20 km) vai Pļaviņu vidusskolā (24 km). Sabiedriskā transporta pārvadātāji sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību jau šobrīd nodrošina Pērses pagasta skolēnu nokļūšanu Bebru pamatskolā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Pļaviņu vidusskolā.

2023. gadā ir notikusi informācijas un viedokļu apmaiņa ar visām pārmaiņu procesā iesaistītajām mērķgrupām: skolas padomi, vecākiem, pedagogiem, Kokneses apvienības pārvaldes vadītāju un Iršu pagasta pakalpojuma centra vadītāju. Ir ņemts vērā vecāku viedoklis par pirmsskolas izglītības programmas realizēšanu tuvāk dzīvesvietai un transporta nodrošināšanu līdz izglītības iestādei 1.‒ 6. klašu skolēniem.

Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Kļaviņa informē, ka Pērses sākumskola pēc izglītojamo skaita neizpilda Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izvirzītos kvantitatīvos kritērijus, lai saņemtu valsts finansējumu pedagogu darba apmaksai atbilstoši finansēšanas modelim “Programma skolā”. Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai netiks arī pieļauta apvienoto klašu mācīšana. To paredz 2023. gada 21. novembrī Ministru kabineta sēdē apstiprinātais IZM informatīvais ziņojums “Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā: ilgtspējīga izglītības ekosistēma un efektīvs finansēšanas modelis”. Saskaņā ar ziņojumā izvirzītajiem kritērijiem Pērses sākumskolā 1.‒3. klases grupā jābūt 30 skolēniem, bet pašlaik ir 8, savukārt 4.‒6. klases grupā jābūt 30 audzēkņiem, bet ir tikai 10. Pērses sākumskolā ir izveidoti trīs apvienoto klašu komplekti.

No 2021. līdz 2023. gadam skolēnu skaits ir samazinājies: 2021. gada 1. septembrī 1.‒ 6. klasē bija 24 skolēni un 17 bērni pirmsskolas grupā, 2022. gadā – 21 skolēni 1.‒6. klasē un 16 bērni pirmsskolas grupā, 2023. gadā ‒ 18 skolēni 1.‒6. klasē un 14 bērni pirmsskolas grupā. Teritorijas demogrāfiskās tendences liecina par skolēnu skaita samazināšanos arī turpmākajos gados.

2023. gadā Pērses sākumskolas akreditācijas ziņojumā tika norādīti četri riska faktori izglītības programmas realizēšanai: apvienotās klases nepietiekama/maza skolēnu skaita dēļ, izglītības iestādē nav pieejams atbalsta personāls, ir ilgstošas pedagogu vakances, skolā ir skolēni, kas ilgstoši (vairāk par 21 stundu) neattaisnoti kavē mācības. Skolas darbībā stiprās puses nav konstatētas.

Ņemot vērā iepriekš minēto par Pērses sākumskolas kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, dome nolēma to slēgt.