Bebru pagasts Vide Sabiedrības līdzdalība
izsniegts atzinums par ietekmes uz vidi ziņojumu

2024. gada 12. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu AS “Latvijas valsts meži” (reģistrācijas Nr. 40003466281) paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūvei Bebru pagastā, Aizkraukles novadā. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Kokneses apvienības pārvaldē Koknesē, Melioratoru ielā 1, Bebru pagasta pakalpojumu centrā Vecbebros, “Papardēs”, Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē un Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālrunis +371 67321173, kā arī biroja tīmekļvietnē.