Dome Izglītība
meitene ar grāmatu

Septembrī Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes speciālisti kopā ar Aizkraukles novada vadības pārstāvjiem un ieinteresētiem deputātiem jau apmeklējuši un vēl plāno apmeklēt visas Aizkraukles novada izglītības iestādes, lai sarunās ar izglītības iestāžu vadītājiem pārrunātu aktuālos izglītības iestāžu attīstības jautājumus un noteiktu katras izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības mērķus tuvākajam periodam.

Šīs vizītes notiek, lai, ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs un Aizkraukles novada izglītības attīstības stratēģijā izvirzītos mērķus , kā arī izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas mērķus, sarunātos un plānotu skolu attīstību tuvākajā nākotnē.

Pirmās sarunas 7. septembrī notika ar Pļaviņu apvienības izglītības iestāžu vadītājiem, 9. septembrī tikāmies ar Aizkraukles izglītības iestāžu vadītājiem, 14. septembrī – ar Kokneses apvienības izglītības iestāžu vadītājiem, 16.septembrī – ar Jaunjelgavas apvienības izglītības vadītājiem. Vēl sarunas notiks ar Skrīveru pagasta un Neretas apvienības izglītības iestāžu vadītājiem.

Tikšanās reizēs izglītības iestāžu vadītāji stāsta par iecerētajiem uzdevumiem savā profesionālajā darbībā, kas nodrošinās iestādes kvalitatīvu attīstību un izaugsmi. Izglītības pārvaldes speciālisti un deputāti, balstoties uz iestādes pašnovērtējumu ziņojumiem, mācību sasniegumu rezultatīvajiem rādītājiem un akreditācijas ekspertu ziņojumu rekomendācijām, izsaka savus ieteikumus, kas bieži vien sasaucas ar vadītāju definēto.

Tikšanās reizēs tiek pārrunātas iestādes veiksmes un pārrunāti jautājumi, kurus neizdodas tik viegli atrisināt. Sarunas norit mierīgā un koleģiālā atmosfērā, un abas puses atzīst, ka tās ir vērtīgas turpmākai darbības pilnveidošanai.

2022./23. mācību gada noslēgumā – vasaras mēnešos – būs sarunu turpinājums, kurā tiks izvērtēts, cik lielā mērā izdevies sasniegt plānotos uzdevumus un kas darāms turpmāk.

Aizkraukles novada Izglītības pārvalde saka paldies Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam Leonam Līdumam, priekšsēdētāja vietniekam Dainim Vingrim, deputātiem Arvim Upītim, Guntim Libekam, Evijai Vectirānei, Anitai Ostrovskai, kā arī pakalpojumu centru vadītājiem par aktīvu iesaistīšanos sarunās ar izglītības iestāžu vadītājiem.

Sarmīte Kļaviņa

Vadītāja - Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, 55. kabinets
sarmite.klavina [at] aizkraukle.lv