Dome Domes sēde
grāmatas un cenrādis

Aizkraukles novada domes novembra sēdē izlemti daudzi būtiski jautājumi, piemēram, mainīts Pļaviņu bibliotēkas statuss, apstiprināts dienas centru cenrādis Jaunjelgavas un Kokneses apvienībā, nolemts atbalstīt sadraudzības pilsētas Slavutičas iedzīvotājus un citi.

Regulēs publisko ūdeņu izmantošanu

Apstiprināti Aizkraukles  novada  domes saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā izmantojami Aizkraukles novada Kokneses pilsētas un Kokneses pagasta teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona”. Tie nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskie ūdeņi un piekrastes zona Daugavas (Pļaviņu ūdenskrātuves) un Pērses upes teritorijā, to mērķis ir nodrošināt  personu drošību pie un uz publiskajiem ūdeņiem un saglabāt publisko ūdeņu un to krastmalu vides kvalitāti. Līdz nākamajai pavasara un vasaras sezonai noteikumi tiks papildināti un attiecināti uz visām Aizkraukles novada teritorijā esošajām ūdenstilpēm.

Mainīta Pļaviņu bibliotēku struktūra

Pašvaldība īstenojusi Pļaviņu bibliotēkas reorganizāciju, iekļaujot Pļaviņu bibliotēkas sastāvā tās struktūrvienību – Pļaviņu Bērnu bibliotēku. Rezultātā izveidota Pļaviņu bibliotēka ar divām nodaļām – pieaugušo apkalpošanas nodaļa un bērnu apkalpošanas nodaļa. Tas darīts, lai uzlabotu bibliotēku pakalpojumu kvalitāti, iedzīvotājiem piedāvājot  vienuviet daudzveidīgu bibliotēkas krājumu visām vecuma grupām, iespēju efektīvāk un racionālāk komplektēt bibliotēkas periodikas un grāmatu krājumus, kā arī optimāli izmantot personāla resursus. Bērnu apkalpošanas nodaļa turpinās veikt Pļaviņu Bērnu bibliotēkas funkcijas. Līdz ar to mainīts arī Pļaviņu bibliotēkas nolikums, kurš stājās spēkā šī gada 17. novembrī. 

Atbalstīs Slavutičas iedzīvotājus

Kopš 2017. gada Aizkraukles un Slavutičas Ukrainā pašvaldības vieno sadraudzības līgums dažādās nozarēs. Aizkraukles novada pašvaldība saņēmusi ziņu no sadraudzības pilsētas Slavutičas ar lūgumu palīdzēt. Pilsētā bieži tiek pārtraukta elektrības padeve un rodas grūtības nodrošināt skolu un bērnudārzu darbību. Uzlidojumu laikā bērni turpina mācības pagrabos lukturu un sveču gaismā. Nepieciešami ģeneratori, sveces, gaismas lukturīši un galda spēles. Atsaucoties aicinājumam, deputāti vienbalsīgi lēma piešķirt finansiālu palīdzību Slavutičas atbalstam – ģeneratoru, lukturīšu, sveču, galda spēļu un degvielas iegādei, lai vedumu nogādātu, piešķirti ne vairāk kā 4000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Izmaiņas Sporta komisijā

Atbilstoši Aizkraukles novada domes apstiprinātajam Aizkraukles novada Sporta komisijas nolikumam, Aizkraukles novada dome apstiprina komisijas sastāvu, kurā darbojas septiņi komisijas locekļi un sekretārs bez balsošanas tiesībām. Sporta komisijas sastāvā automātiski tiek iekļauts Aizkraukles novada sporta skolas direktors. Tā kā 17. novembra sēdē apstiprināts jaunais Aizkraukles novada sporta skolas direktors Kaspars Židovs, viņš turpmāk iekļauts Sporta komisijas sastāvā.

Apstiprināts dienas centru cenrādis

Apstiprināta pakalpojumu maksa Aizkraukles novada Sociālā dienesta dienas centros Jaunjelgavā, Daudzevā un Koknesē. Turpmāk par veļas mazgāšanas ciklu būs jāmaksā 4,97 eiro Jaunjelgavā, 5, 80 eiro Daudzevā un 4,48 eiro Koknesē (visas summas ar PVN).

Par dušas pakalpojuma reizi būs jāmaksā 7,10 eiro par reizi Jaunjelgavā, 5,93 eiro Daudzevā un 3,36 eiro Koknesē (visas summas ar PVN). Lai Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā  atbalstītu sociāli mazaizsargātās personu grupas, paredzēts veļas mazgāšanas un dušas pakalpojuma maksai piešķirt 50% atvieglojumu  trūcīgām personām, maznodrošinātām ģimenēm, 1. grupas  un vientuļajiem invalīdiem,  politiski  represētajām personām, leģionāriem, Černobiļas avārijas seku likvidētājiem, kā arī daudzbērnu ģimenēm.

Pagarinās līgumu

Lai nodrošinātu centralizētās siltumapgādes (pārvades  un  sadales)   pakalpojumu Kokneses pilsētā, dome lēmusi piešķirt SIA “Kokneses  Komunālie pakalpojumi” īpašās tiesības sniegt centralizēto pakalpojumu (siltumapgāde) Kokneses pilsētas teritorijā, kā arī noslēgt sabiedrisko pakalpojumu līgumu siltumapgādes jomā uz pieciem gadiem.

Sadzīves pakalpojumiem paredz atlaidi

Dome apstiprinājusi Skrīveru sadzīves pakalpojumu punkta sniegto pakalpojumu maksas cenrādi. No šī gada 1. decembra par dušas pakalpojumu būs jāmaksā 7,15 eiro par reizi, par veļas mazgāšanas reizi – 6,55 eiro un par publiskās tualetes apmeklējumu – 0,30 eiro (visas summas norādītas ar PVN). Saglabājot tradīciju, sadzīves pakalpojumu punktā no 20. decembra līdz nākamā gada 2. janvārim par 50 procentiem tiek samazināta  maksa par dušas lietošanu un veļas mazgāšanu.