proti un dari

Neretas apvienības pagastu 15 – 29 gadus veci jaunieši jau septiņus gadus tiek iesaistīti projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001).

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētā projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Arī aizvadītajā gadā projektā darbojās sešas meitenes un trīs puiši. Projekta aktivitāšu rezultātā jaunieši aktivizējušies, tikušies ar dažādiem uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem cilvēkiem, izzinājuši viņu pieredzi. Ir izdevies veicināt jauniešu mobilitāti, jo daudzi no jauniešiem ir izmantojuši projekta finansētos autovadītāju apmācības kursus.

Dažādos katra jaunieša interesēm atbilstošos kursos, ko viņi apmeklē projekta ietvaros, jaunieši papildinājuši zināšanas vai ieguvuši jaunas prasmes. Angļu valodas kursi, šuvēju, grāmatvedības un skaistumkopšanas kursi šobrīd ir iecienītākie Neretas apvienības jauniešu vidū. Īpaši vērtīgi bija fizioterapeita kursi un C kategorijas vadītāja tiesību iegūšanas iespēja.

Ļoti pozitīvi tas, ka jauniešiem pēc projekta realizācijas ir izdevies atrast darbu vai kļūt par pašnodarbinātajiem. Svarīgi ir būt aktīvam, ieinteresētam, un viss izdosies.