Projektu aktualitātes Sports Veselība Pārrobežu sadarbība
Tulkots ar mašīntulkotāju
Interreg logo LAtvija - Lietuva

22. martā tika noslēgts pārrobežu sadarbības līgums starp Aizkraukles novada pašvaldību un Biržu novada pašvaldību par projekta realizāciju.

LLI-296 Improvement of living conditions in cross border region by unlocking potential of deprived communities and territories

Pārrobežu novadu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot mazāk attīstīto teritoriju attīstības potenciālu/ Potenciāla attīstība

Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi, palielinot sociālās telpas aprīkojumu un iedzīvotāju iesaisti sociālajās aktivitātēs.

Lai šo mērķi sasniegtu, tiks radītas jaunas sabiedriskas pulcēšanās vietas Biržos un Aizkrauklē: Birži iegūs jaunu Bērnu rotaļu laukumu A.Daugavieša parkā, savukārt Aizkrauklē tiks iekārtoti āra trenažieru sporta laukumi. Lai iedrošinātu abu pašvaldību iedzīvotājus veidot ciešāku sadarbību, projekta laikā plānoti treniņi un praktiskas nodarbības, kā arī visu paaudžu cilvēkiem plānoti kopīgi svētki. Šādas aktivitātes nodrošinās ciešākas saites starp abām kopienām, motivēs, iedrošinās pilsoņus iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs un uzsvērs fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi.

Kopējās projekta izmaksas ir 177 839,95 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 151 163,96 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018-30.11.2019

Projekta vadošie partneri: 

Biržų rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 38, Biržai, Lietuva  

 

Atbildīgais par projekta realizāciju Aizkraukles novada pašvaldībā: pašvaldības projekta koordinators Valērija Noreika

 

Plašāka informācija par projektu:

Latviešu valodā - https://www.aizkraukle.lv /lv/projekts/parrobezu-novadu-iedzivotaju-dzives-apstaklu-uzlabosana-veicinot-mazak-attistito-teritoriju-attistibas-potencialu

Angļu valodā - https://www.aizkraukle.lv /en/projects/improvement-living-conditions-cross-border-region-unlocking-potential-deprived-communities-and-territories

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros.

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv