Koknese Sabiedrība Vide

Ar Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr.VI21SI0069 ir piemērots ietekmes uz vidi novērtējums paredzētai darbībai “Derīgo izrakteņu ieguve 19,02 ha platībā dolomīta atradnes „Rīteri” iecirkņa „Koknese” 1. un 2. laukumā”.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „Kokneses dolomīts”, reģ.Nr.52403046361, Skolas iela 3b-13, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, tālr. 29277744, e-pasts: valdis@felsbergs.lv.

Paredzētās darbības vieta: īpašuma „Grotāni 1” (kad.Nr.32600110098) zemes vienība 32600110098 un īpašuma „Grotāni” (kad.Nr.32600110013) zemes vienība 32600110090 un zemes vienības 32600110013 daļa 326001100138003, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads.

Paredzētās darbības veids: dolomīta ieguve atklātā karjerā ar gruntsūdens līmeņa pazemināšanu; slāņkopu irdinās ar pazemes spridzināšanu urbumos.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, reģ.nr. 40003683283, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, Rīga.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties internetā www.enviro.lv no 2022. gada 29. jūlija līdz 28. augustam un šajā laikā sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. +371 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

15.-19. augustā turpat būs pieejama būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 17. augustā plkst. 10:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija ir publicēta internetā, turpat pie iepriekšminētā paziņojuma; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti var saņemt arī e-pastā.

SIA "Kokneses dolomīts" kontakttālrunis +371 29277744