Jauniešiem Projektu aktualitātes Tūrisms

Aizkraukles novada pašvaldība šī gada 29. janvārī parakstīja sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta LLI-483 “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā”/ GEOTOUR realizāciju.

Interreg Latvija-Lietuva logo

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021 – 31.12.2022 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos, uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Uzstādīti informatīvie stendi un izzinošas ekspozīcijas blakus ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem objektiem Biržu reģionālajā parkā, Skaistkalnes muzejā un Aizkrauklē.
 • Izveidots funkcionāls veloparks Aizkrauklē.
 • Iegādāts un uzstādīts papildu aprīkojums Biržu reģionālā parka iekštelpu un āra ekspozīciju izveidei;
 • Iegādāts aprīkojums Žagares reģionālā parka darbības pilnveidei.
 • Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Austriju/Čehiju/Slovākiju, lai apmeklētu un iepazītu labos piemērus ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas objektu veiksmīgai iekļaušanai tūrismā.
 • Izveidota informatīva brošūra, izveidojot jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu.
 • Izveidoti 3 videoklipi, kas popularizēs reģionālo ģeotūrismu.
 • Organizēta ceļošanas akcija 8 nedēļu garumā vietējiem iedzīvotājiem.
 • Organizētas tūrisma nozarē strādājošo profesionāļu apmācības, kā arī gidu apmācības.
 • Organizēti vairāki izglītojoši pasākumi un konferences, piemēram, pārgājieni Vecumniekos, konference par ģeoloģiskajiem objektiem Žagarē un seminārs par karsta kritenēm Biržos.
 • Īstenots mediju un nozares profesionāļu brauciens Latvijā un Lietuvā ar mērķi iepazīstināt un popularizēt jaunā tūrisma maršruta objektus.
 • Sagatavotas vairākas preses relīzes un publikācijas.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Veicinātas jaunas ilgtspējīga un izzinošā tūrisma iespējas;
 • Identificēti unikāli ģeoloģiski un ģeomorfoloģiski objekti projekta partneru reģionos;
 • Palielināts apmeklētāju skaits projekta partneru reģionos;
 • Uzlabotas tūrisma nozarē nodarbināto personu zināšanas.

Pārrobežu ieguvumi:

 • Sakārtoti vides objekti, uzlabota infrastruktūra un sniegto pakalpojumu kvalitāte;
 • Veicināta sabiedrības informētība un padziļināta izpratne par dabas mantojuma vērtībām;
 • Attīstīts daudzveidīgs, pievilcīgs pārrobežu tūrisma piedāvājums – kopīgs tūrisma maršruts, kartes, brošūra –, kas palielinās tūristu skaitu Latvijā un Lietuvā, izceļot ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko vērtību apzināšanu un saglabāšanu;
 • Palielināta pierobežas reģionu pievilcība vietējiem un ārzemju tūristiem;
 • Īstenota tūrisma nozares speciālistu zināšanu un prasmju pilnveide;
 • Veicināta ilgtspējīga dabas mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana abās robežas pusēs.

Projekta kopējais finansējums: 649 972,15 EUR (t.sk. ERAF finansējums – 552 476,31 EUR)

Aizkraukles novada pašvaldības finansējums: 165 913.42  EUR (t.sk. ERAF finansējums 141 026.40 EUR)

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam

www.latlit.euwww.europa.eu;

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.