Dome Koknese
asfaltēts ceļš

Aizkraukles novada dome izskatījusi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) vēstuli par valsts vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži posma no 0 līdz 1,96 km nodošanu pašvaldībai, kurā aicina veikt grozījumus Aizkraukles novada domes 2021. gada 16. decembra lēmumā “Par valsts vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā”, jo LVC deklarējusi šī valsts vietējā autoceļa posma inženierbūvi nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, tagad lūdzot pārņemt to pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

Par daļēju šī ceļa posma pārņemšanu Aizkraukles dome lēma jau 2021. gada 16. decembrī, taču, gatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu, atklāts, ka nepieciešams precizēt ziņas par pārņemamajiem nekustamajiem īpašumiem, ko VSIA “Latvijas Valsts ceļi” lūdza pašvaldībai iekļaut jaunā lēmumā par minētā ceļa posma pārņemšanu. Dome lēma lūgumu atbalstīt un precizēja īpašuma “Vērenes iela” zemes vienības.

Pēdējo desmit gadu laikā ceļam piegulošajās teritorijās ir attīstījušies vairāki spēcīgi uzņēmumi, kuri piesaistījuši un investējuši līdzekļus attīstībā, kā rezultātā palielinājusies satiksmes intensitāte un smago transportlīdzekļu kustība pa šo ceļu. Autoceļš nodrošina piekļuvi individuālo dzīvojamo māju apbūvei, kā arī Kokneses rūpnieciskajai teritorijai.

Kokneses apvienības pārvaldē vairākkārt vērsušies Aizkraukles novada iedzīvotāji un uzņēmēji ar lūgumu pašvaldībai sakārtot autoceļu, izbūvēt gājēju ietvi un apgaismojumu, lai uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību.

Ņemot vērā situācijas izklāstu, dome lēma pārņemt bez atlīdzības valstij piederošos nekustamos īpašumus, kuri veido ceļu Koknese – Vērene -  Madliena – Suntaži, pašvaldības īpašumā, lai meklētu risinājumus autoceļa sakārtošanai un satiksmes drošības uzlabošanai Kokneses pilsētā un apkārtnē.