Aizkraukle Aizkraukles pagasts
paziņojums par noteikto tarifu

SIA “Aizkraukles ūdens” (vienotais reģ. Nr. LV48703000404, juridiskā adrese: Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14. janvāra padomes lēmumu 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajiem tarifiem.

No 2023. gada 1. maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā ir 1,61 eiro par kubikmetru, kanalizācijas pakalpojumu tarifs ‒ 1,81 eiro par kubikmetru bez PVN, bet no 2024. gada 1. augusta ūdensapgādes pakalpojumu tarifs noteikts 1,54 eiro par kubikmetru (samazinājums ir par 4 %), kanalizācijas pakalpojumu tarifs ‒ 1,72 eiro par kubikmetru bez PVN (samazinājums ir par 5 %)

Noteikto tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu, ņemot vērā elektroenerģijas cenas izmaiņas.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā 2024. gada 1. augustā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 15. decembrī apstiprināto lēmumu (lēmuma Nr. 269), kas 2022. gada 19. decembrī publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr. 245).

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var Torņu ielā 1, Aizkrauklē, no pulksten 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Aizkraukles ūdens” galveno grāmatvedi Ingrīdu Stivriņu pa tālruni +371 26342098.

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu (Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101), e-pastu (udens.birojs@inbox.lv) un faksu (tā numurs: +371 65122143), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45 (faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".