Vide
pazeminās ūdens līmeni

AS "Latvenergo" informē, ka 2024. gada vasarā Pļaviņu HES ūdenskrātuvē ir paredzēts ūdens līmeņa pazeminājums hidrotehnisko būvju atjaunošanas darbu veikšanai no 12. augusta līdz 27. septembrim. Ķeguma HES ūdens līmenis tiks īslaicīgi pazemināts septembrī, savukārt Rīgas HES pazeminājums nav plānots.

Daugavas HES ir stratēģiskas nozīmes būves ar neaizstājamu nozīmi valstij un sabiedrībai, un pret tām ekspluatācijas gaitā jāizturas ar vislielāko atbildību. Rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu, AS "Latvenergo" 2024. gada vasaras sezonā īstenos būvju atjaunošanas un uzturēšanas darbus Pļaviņu HES, pazeminot ūdens līmeni zem ikdienā ierastā uzstādinājuma.

Ūdens līmeņa pazeminājuma periods ir izvēlēts tā, lai labākajā veidā salāgotu sabiedrības un koncerna intereses, jo hidrotehnisko būvju atjaunošanas un apsekošanas darbus viskvalitatīvāk var veikt laikā starp pavasara paliem un rudens lietavām, kad Daugavā pietece un ūdens līmenis ir viszemākais.

AS "Latvenergo" ņem vērā vietējo pašvaldību un uzņēmēju intereses, un Pļaviņu HES remontdarbi, kuros nepieciešama ūdens līmeņa pazemināšana, notiek vasaras otrajā pusē, kas ir visām pusēm piemērotākais izvēlētais darbu veikšanas periods.

No 12. augusta līdz 27. septembrim (ieskaitot) atjaunošanas darbu veikšanai Pļaviņu HES plānota ūdens līmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 68,5 m līdz 69,14 m LAS 2000,5. Atkarībā no hidroloģiskajiem apstākļiem upē un elektroenerģijas sistēmas nosacījumiem ārkārtas situācijās ūdens līmenis var tikt pazemināts līdz 67,50 m LAS atzīmei. Šajā laikā notiks būvprojekta "Pļaviņu HES augšas bjefa balstu un atbalstsienu atjaunošana" trešās kārtas zemūdens konstrukciju atjaunošanas darbi – bojāto dzelzsbetona virsmu atjaunošana mainīgajā un zemūdens līmeņa zonā.

Norādītajos līmeņa pazemināšanas periodos iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētajai atzīmei, un ūdenskrātuves līmeņa paaugstināšanai līdz normālam darba režīma līmenim.

Hidrotehnisko būvju atjaunošanu Pļaviņu HES ar ilgtermiņa ūdens līmeņa pazemināšanu sāka 2022. gadā. Ūdenslīmeņa pazeminājuma laikā 2022. un 2023. gadā ir atjaunoti hidroelektrostacijas balsti un atbalstsienu betona virsmas, kas ūdens līmeņa svārstību un klimatisko apstākļu mainības dēļ ir visvairāk pakļautas ietekmei. Būvdarbos notika bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža un betonēšana.

2024. gadā Rīgas HES nav plānota ūdenskrātuves līmeņa pazemināšana.

Ķeguma HES ūdenskrātuvē šogad būs īslaicīga ūdens līmeņa pazemināšana divas dienas septembrī, kad līmeņa pazemināšana un noturēšana robežās no 30,55 m atzīmes līdz 30,65 m atzīmei paredzēta Pļaviņu HES pēcjoslas marku līmeņošanai (ar pazeminātu lejas bjefa ūdens līmeni) un krītakas, pēcjoslas u. c. lejas bjefa dzelzsbetona konstrukciju apsekošanai no peldlīdzekļiem, tai skaitā ar ūdenslīdējiem vai zemūdens apsekošanas iekārtu.

AS "Latvenergo" darbības, kas saistītas ar HES ūdenskrātuvju līmeņa pazemināšanu un noturēšanu, noritēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī tiks saņemti nepieciešamie iestāžu saskaņojumi.