Sociālie pakalpojumi Veselība Dome
Samarieši novadā sniegs pakalpojumu "Aprūpe mājās"

Aizkraukles novada dome nolēma slēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par pakalpojuma “Aprūpe mājās” sniegšanu novada administratīvajā teritorijā, savukārt biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” bezatlīdzības lietošanā izmantos telpas Secē, Pļaviņās un Zalvē atbalsta paku uzglabāšanai un izdalei.

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. Sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz Aizkraukles novada Sociālais dienests. Tomēr specifiskā pakalpojuma “Aprūpe mājās” sniegšanai papildus būtu nepieciešami cilvēkresursi, drošības pogas pakalpojums, iespēja nodrošināt mobilo aprūpes brigādi, asistenta-pavadoņa pakalpojums, tādēļ tika nolemts piesaistīt pakalpojumu sniedzēju, kas ir specializējies šādu pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likumu 2023. gada novembrī tika izsludināts iepirkums “Aprūpes mājās pakalpojuma personas dzīvesvietā sniegšana Aizkraukles novadā”. Norādītajā termiņā pieteicās divi pakalpojumu sniedzēji – biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” un biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Ņemot vērā iesniegtos piedāvājumus, dome nolēma slēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”, kas iedzīvotājiem nodrošinās pakalpojumu “Aprūpe mājās”.

Pēc biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Zemgales komitejas lūguma Aizkraukles novada dome nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā telpas “Pagastmājā” Secē līdz 2030. gada 31. martam, savukārt līdz 2029. gada 2. janvārim ‒ telpu Pļaviņās, Daugavas ielā 4, un telpu “Atpūtās” Zalves pagastā. Telpas tiks izmantotas Sabiedrības integrācijas fonda piešķirto atbalsta paku uzglabāšanai un izsniegšanai trūcīgajām, maznodrošinātajām un krīzes situācijā nonākušajām personām.