Dome Uzņēmējdarbība
Mārīte Ziemele

Par Aizkraukles novada pašvaldības speciālisti kapitāldaļu jautājumos sākusi strādāt līdzšinējā pašvaldības juriste Mārīte Ziemele.

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš informē, ka Aizkraukles novada pašvaldībai šobrīd ir kapitāldaļas 11 kapitālsabiedrībās un amats izveidots ar mērķi efektīvi tās pārvaldīt, racionāli un ekonomiski pamatoti izmantot to resursus, ievērot labas pārvaldības principus, veikt pašvaldības kapitālsabiedrībām deleģēto funkciju uzraudzību, nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrību darbības pārraudzību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Mārīte Latvijas Universitāti absolvējusi divas reizes ‒ Ekonomikas un vadības fakultātē finanšu menedžmenta programmā ieguvusi otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un ekonomista kvalifikāciju un Juridiskajā fakultātē ‒ sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, savukārt Rīgas Stradiņa universitātē ‒ profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista profesionālo kvalifikāciju. Darba pieredze no 2004. gada saistīta ar valsts pārvadi, pildot amata pienākumus Valsts ieņēmumu dienestā, tostarp veicot dažādas pārbaudes, piemēram, tematiskās pārbaudes, apsekošanas, nodokļu auditus, attiecīgi sagatavojot un pieņemot lēmumus par pārbaudes rezultātiem, veicot nodokļu un citu lietu strīdu, piemēram, nodokļu audita, datu atbilstības pārbaužu lietuizskatīšanu un lēmumu sagatavošanu. Savukārt 2022. gada martā Mārīte sāka veikt darba pienākumus Aizkraukles novada pašvaldības juristes amatā, tostarp izstrādājot iekšējos un ārējos normatīvos aktus, lēmumu projektus, dažāda veida līgumus, izskatot un sagatavojot atbildes uz iesniegumiem/sūdzībām.

Mārīte skaidro, ka profesionālās pieredzes rezultātā ir teicami attīstījusi analītisko un loģisko domāšanu, spēju strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, apkopot un pārbaudīt liela apjoma informāciju, atlasīt, interpretēt un piemērot konkrētajai tiesiskajai situācijai atbilstošu normatīvo regulējumu, analizēt finanšu rādītājus. “Aizkraukles novada pašvaldību par savu darbavietu izvēlējos ar mērķi sniegt savu pienesumu pašvaldības attīstībai ilgtermiņā. Izaicinājumu kapitāldaļu speciālistes amatā pieņēmu, jo izvēlētajā amatāiespējams pielietot gan ekonomiskās, gan juridiskās zināšanasun pieredzi, kā arī profesionāli turpināt pilnveidoties,’’ saka Mārīte. 

Jaunā amata pienākumos ietilpst veidot un uzturēt informāciju par Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrībām, uzraudzīt to ikgadējo budžetu sagatavošanu un izpildi, analizēt kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības un finanšu rādītājus, izvērtēt kapitālsabiedrību darbības efektivitāti, vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, tām uzdoto uzdevumu izpildi, kā arī piedalīties kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju projektu sagatavošanā. Tāpat amata pienākumos ietilpst sagatavot priekšlikumus par kapitālsabiedrību darbības uzlabošanu, ierosināt pasākumus kapitālsabiedrību darbības kontrolei, ar to darbību saistīto risku novērtēšanai un pārvaldīšanai, sagatavot informāciju ikgadējam pārskatam par pašvaldībai piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāldaļām, sniegtatzinumus par kompensāciju (atlīdzības maksājumu), dotāciju un cita veida atbalsta maksājumu lietderību un atbilstību normatīvajam regulējumam, sniegt priekšlikumus un norādījumus par kontrolējošo institūciju konstatēto pārkāpumu un risku novēršanu, sniegt atzinumus par kapitālsabiedrību sagatavotajiem un dalībnieku sapulcē izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem, izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus, sūdzības, kas saistīti ar kapitālsabiedrību darbības uzraudzību.