Aizkraukle Drošība Projektu aktualitātes

Aizkraukles novada pašvaldība īsteno INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam, projektu LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība”

Interreg Latvija-Lietuva logo

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus, dzīves kvalitāti un drošību Biržu un Aizkraukles pašvaldībās, palielinot iedzīvotāju sociālo atbildību un aktivitāti. Mērķis tiks sasniegts, uzstādot videonovērošanas kameras, kā arī, iesaistot vietējos iedzīvotājus sabiedriskās aktivitātēs un sabiedriskajā dzīvē.
Projekta ietvaros 27.07.2021. plkst.10:00 norisināsies starptautiskā tikšanas starp Biržu rajona pašvaldības pārstāvjiem un iedzīvotājiem un Aizkraukles novada pašvaldību un tās iedzīvotājiem. Biržu un Aizkraukles iedzīvotāju tikšanās paredzēta, lai dalītos ar pieredzi par sabiedrības drošības nodrošināšanas pasākumiem, jo vietējo iedzīvotāju viedoklis un līdzdalība ir būtiska, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu dzīves vidi. Videonovērošanas kameru uzstādīšana nav mērķis, bet gan līdzeklis, lai uzlabotu šādu sadarbību un komunikāciju, kā arī veicinātu ideju par drošu apkārtni.
Starptautiskā kopienu tikšanās starp projektā iesaistītajām pilsētām paredz izveidot ciešāku saikni starp kopienām, tādējādi motivējot un iedrošinot iedzīvotāju sociālo iesaistīšanos un atbildību, izskaidrojot drošas apkārtnes nepieciešamību un uzsvērt tās ietekmi.

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros

Projekts LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība” 

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Vairāk informācijas par projektu:

Angļu valodā (ENG):

http://www.aizkraukle.lv/wp-content/uploads/2020/07/LLI-457_Info_ENG_Webpage.pdf

Latviešu valodā (LAT):

http://www.aizkraukle.lv/wp-content/uploads/2020/07/LLI-457_Info_LV_Webpage-1.pdf

 

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv