Aizkraukle Drošība Projektu aktualitātes

Aizkraukles novada pašvaldība īsteno INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam, projektu LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība”

Interreg Latvija-Lietuva logo

Atgādinām, ka šajā gadā Aizkrauklē tika uzstādīta apjomīga videonovērošanas sistēma. Aizkrauklē tika izvietotas 65 kameras pašvaldībai piederošajās teritorijās, kur ikdienā norit intensīva gājēju un autobraucēju kustība –kameras ļauj novērot situāciju 19 nozīmīgākajās Aizkraukles pilsētas vietās. Videonovērošanas sistēmu uzstādīja SIA “Mondot”.
Noslēdzoties pirmajam iepirkumam par videonovērošanas kameru iegādi, radās finanšu līdzekļu ietaupījums 21 046.62 eiro apmērā, kas ļāvis, veicot izmaiņas projekta dokumentācijā, palielināt kopējo pilsētā izvietoto videonovērošanas kameru skaitu par 25 vienībām.
Šī gada 1. jūlijā tika izsludināts atkārtots iepirkums par papildus kameru iegādi un 30.08.2021. parakstīts līgums ar uzvarētāju SIA “Tomega”.
Četras papildu kameras izvietotas pie Aizkraukles pagasta sākumskolas bērnudārza grupiņām, pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” un pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte”, trīs – pie Aizkraukles pagasta kultūras nama un pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, divas pie bibliotēkas un topošā veloparka. Vēl divas specifiskas videonovērošanas kameras iegādātas pašvaldības policijas vajadzībām.
Papildus uzstādītas 23 kameras un iegādātas 2 “body kameras”. Ķermeņa kameras ir pārnēsājamās kameras, ko izmanto policija un citas tiesībaizsardzības organizācijas visās pasaules valstīs. Kameras ir paredzētas, lai uzlabotu mijiedarbību starp amatpersonām un sabiedrību. To parasti izmanto, lai novērtētu incidentus vai ziņotu par pārkāpumiem. Tādējādi, tika palielināts vietu skaits, kur tiek nodrošināta videonovērošana uz 26 vietām un kopējais kameru skaits palielinājās uz 90 (t.sk. 2 “ķermeņa kameras”).
Projekta galvenais mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus, dzīves kvalitāti un drošību Biržu un Aizkraukles pašvaldībās, palielinot iedzīvotāju sociālo atbildību un aktivitāti. Mērķis tiks sasniegts, uzstādot videonovērošanas kameras Biržos un Aizkrauklē, kā arī, iesaistot vietējos iedzīvotājus sabiedriskās aktivitātēs un sabiedriskajā dzīvē. Projekta laikā tiks organizētas Biržos uzsāktās informatīvās kampaņas drošas apkārtnes veicināšanai, notiks pieredzes apmaiņas pasākumi Biržu un Aizkraukles pašvaldību pārstāvjiem. Tiks organizēta Biržu un Aizkraukles iedzīvotāju tikšanās, lai dalītos ar pieredzi par sabiedrības drošības nodrošināšanas pasākumiem, jo vietējo iedzīvotāju viedoklis un līdzdalība ir būtiska, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu dzīves vidi. Videonovērošanas kameru uzstādīšana nav mērķis, bet gan līdzeklis, lai uzlabotu šādu sadarbību un komunikāciju, kā arī veicinātu ideju par drošu apkārtni.

kameras

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros

Projekts LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība” 

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Vairāk informācijas par projektu:

Angļu valodā (ENG):

http://www.aizkraukle.lv/wp-content/uploads/2020/07/LLI-457_Info_ENG_Webpage.pdf

Latviešu valodā (LAT):

http://www.aizkraukle.lv/wp-content/uploads/2020/07/LLI-457_Info_LV_Webpage-1.pdf

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv