Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.10.2023. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 09.11.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod augošus kokus pašvaldības nekustamā īpašuma „Skolas mežs 2”, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 32920110227, ar kopējo kailcirtē izcērtamo platību 3,09 ha ar kopējo krāju 927,12 m3 (kailcirtē ietilpst meža audzes 1. kvartāla 13., 15. un 16. nogabalā).

Izsoles sākumcena – 25769,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 2576,90 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR.

Izsoles sākums – 10.10.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 09.11.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 2576,90 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 10,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Aizkraukles novada pašvaldības kontaktpersona: Didzis Grundulis, tālr. +371 25665916, e-pasts: didzis.grundulis@aizkraukle.lv.