Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 20.10.2022. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 21.11.2022. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod augošus kokus pašvaldības nekustama īpašuma „Skulptūrdārzs”,  Seces pagasts, Aizkraukles novads zemes vienībā ar kadastra Nr. 3278 005 0091, ar kopējo kailcirtē izcērtamo platību 10,30ha ar kopējo krāju 2969,17m3 (kailcirtes sastāvā ietilpst meža audzes 1.kvartāla 8.nogabalā esošā cirsma ar krāju – 125,59m3, 1.kvartālā 2., 6. nogabalā esošā cirsma ar krāju – 1513,69m3, 1.kvartālā 1., 2. nogabalā esošā cirsma ar krāju – 1329,89m3).

Izsoles sākumcena – 140474,00 EUR. Izsoles solis  - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 14047,40 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums – 20.10.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 21.11.2022. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 14047,40 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 10,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas pavienības pārvaldes Seces pagasta pakalpojumu centrā, sazinoties pa telefonu +371 27843100.