Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
06.12.2023. plkst. 10.00

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli ēkas Dzirnavu ielā 5, Nereta, Neretas pagasts Aizkraukles novadā, telpu Nr. 3.

Telpas Nr.

Kopējā telpu grupas platība, m2

Sākumcena

Izsoles Solis (10 % no nosacītās sākumcenas)

Izsoles laiks

1.stāvs

 

Telpa Nr. 3

8,3

5,81

0,58

06.12.2023.

plkst. 10.00

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 4. decembrim plkst. 12.00, noteikumos norādītajā kārtībā.

Izsole notiks 2023. gada 6. decembrī plkst. 10.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē, sludinājumā norādītajā laikā.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā pašvaldības noteiktā izsoles reģistrācijas maksa – 10,00 EUR (desmit eiro) ar norādi “Reģistrācijas maksa ēkas Dzirnavu ielā 5, telpu grupas nomas tiesību izsolei”, ieskaitot Aizkraukles novada pašvaldības reģ. Nr.90000074812, A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302, vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750, vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 norēķinu kontā.

Nomas objekta apskate iespējama, iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku (kontaktinformācija saziņai ar iestādes pārstāvi: tālr. +371 65176580).