Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.05.2023. plkst.13.00 izsoles noslēgums 10.06.2023. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas 1.maija iela 10-7 (nedzīvojamā telpa Nr.601), Pļaviņas, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3213 900 0641 un sastāv no telpām ar kopējo 69.9 m² un pie īpašuma piederošās kopīpašuma 699/7515 domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas ar kadastra apzīmējumu 3213 001 0483 003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 3213 001 1905.

Īpašuma adrese: 1.maija iela 10-7, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV- 5120, Izsoles sākumcena - 15782.00 EUR. Izsoles solis  - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 1578.20 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums 10.05.2023. plkst.13.00, izsoles noslēgums 10.06.2023. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 15782.00 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29388675.