Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.04.2023. plkst. 13.00 izsoles noslēgums 10.05.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Aveņu iela 2-3, Vietalva, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3292 900 0097 un sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 59.4 m2 un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 567/7674 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu Nr.3292 006 0208 001 un zemes, kadastra apzīmējums 3292 006 0208.

Īpašuma adrese: Aveņu iela 2-3, Vietalva, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV- 5109, Izsoles sākumcena - 2 803.00 EUR. Izsoles solis  - 50,00 EUR. Nodrošinājums – 280.30 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums 10.04.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 10.05.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 280.30 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29388675.