Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 20.05.2022. plkst.13.00 Izsoles noslēgums 20.06.2022. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas „Bērzi” - 1 Sunākstes pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3286 900 0032, kas sastāv no dzīvokļa 66,5 m2 un 5870/95780 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3286 02 0204 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3286 002 0204. Īpašuma adrese: „Bērzi” - 1, Sunākste, Sunākstes pagasts, Aizkraukles novads.

Izsoles sākumcena – 2433,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Nodrošinājums – 243.30 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR. Izsoles sākums – 20.05.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 20.06.2022. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 243,30 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas pavienības pārvaldes Sunākstes pagasta pakalpojumu centrā, sazinoties pa telefonu +37126432789.