Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 11.03.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 10.04.2024. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Dzirnavu ielā 19–5, Neretā, Neretas pagastā, ar kadastra Nr. 32709000250 un sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 56,5 m2 un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 566/2411 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu Nr.32700070045001

Īpašuma adrese: Dzirnavu ielā 19–5, Nereta, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5118, Izsoles sākumcena – 1868,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Nodrošinājums – 186,80 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR.

Izsoles sākums – 11.03.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 10.04.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 186,80 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Neretas pagasta pārvaldē pie komunālās nodaļa vadītāja, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 65176580.