Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums – 15.06.2021. izsoles noslēgums 15.07.2021. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunceltnes ielā 41-59, Aizkrauklē, ar kadastra Nr.3201 900 0563, kas sastāv no dzīvokļa 38.4 m2 un 358/26650 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0222 008 un zemes ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0254. Īpašuma adrese: Jaunceltnes iela 41-59, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā.

Izsoles sākumcena – EUR 7132,00. Izsoles solis  - EUR 100,00. Nodrošinājums – EUR 713,20. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – EUR 10,00. Izsoles sākums – 15.06.2021., izsoles noslēgums 15.07.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas EUR 713,20   un pašvaldības noteiktā dalības maksa – EUR 10,00 apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūt lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā, sazinoties pa telefonu +371 65133947.