Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.03.2023. plkst. 13.00 izsoles noslēgums 11.04.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Rīgas iela 26-7, Pļaviņās, Aizkraukles novadā ar kadastra Nr. 3213 900 0942 un sastāv no dzīvokļa 44.5 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 445/3315 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 3213 001 1529 004.

Īpašuma adrese: Rīgas iela 26-7, Pļaviņas, Aizkraukles novads

Izsoles sākumcena - 4722.00 EUR. Izsoles solis  - 50,00 EUR. Nodrošinājums – 472.20 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums – 10.03.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 11.04.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 472,20 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv