Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.04.2023. plkst. 13.00 izsoles noslēgums 10.05.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Spīdolas iela 6-9, Aizkraukle, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 32019002565 un sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 31,5 m2 un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 297/27521 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu Nr.32010020104002.

Īpašuma adrese: Spīdolas iela 6-9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101, Izsoles sākumcena – 7017,00 EUR. Izsoles solis  - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 701,70 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums 10.04.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 10.05.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 701,70 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Īpašumu nodaļā, sazinoties pa telefonu +371 65133947.