Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.01.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 09.02.2024. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas “Vērtūži1”-1 Zalves pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 32969000066 un sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 64.1 m2 un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 641/2319 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu Nr.32960050046002 un zemes kopīpašuma domājamā daļa no zemes ar kadastra apzīmējumu Nr.32960050076.

Īpašuma adrese: Zalves pagasts, Aizkraukles novads, LV-5112, Izsoles sākumcena – 3009,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Nodrošinājums – 300,09 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR.

Izsoles sākums – 10.01.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 09.02.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 300,09 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Neretas pagasta pārvaldē pie komunālās nodaļas vadītāja +371 65176580.