Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
27.09.2023. plkst. 10.00

Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Kukulīšu pļava”, kadastra numurs 32500030364,  kas sastāv  no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32500030261 – 1,29 ha platībā Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā.

Izsoles sākumcena – 3669,00 euro

Izsoles dalības maksa – 10,00 euro

Izsoles solis – 100,00 euro.

Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2023. gada 27. septembrī plkst. 10.00 Aizkraukles novada pašvaldības ēkā, 1 stāva mazajā zālē pie KAC (Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101).

Izsolei var pieteikties Aizkraukles novada pašvaldībā līdz 2023. gada 25. septembra plkst. 12.00. (Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101).

Izsoles noteikumi